Odbor životního prostředí a dopravy

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6-Řepy

Odbor životního prostředí

sídlo: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6

Vedoucí odboru

Mgr. David Zlatý
tel + fax: 235 300 634
e-mail: david.zlaty@praha17_cz

Popis odboru

Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a dopravy pro správní obvod Praha 17 v k.ú. Řepy, Zličín, Sobín a Třebonice (část) a v samostatné působnosti úkoly v oblasti životního prostředí a dopravy v k.ú. Řepy.

Oddělení životního prostředí:
 • Vydává rybářské a lovecké lístky
 • Kontroluje dodržování čistoty a pořádku na území MČ Praha 17
 • Vydává stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení
 • Vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)
 • Vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Vydává souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Vede vodoprávní řízení a kolaudační řízení k vodním dílům
 • Zpracovává Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Oddělení dopravy:

 • Vydává stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení
 • Vydává dopravně inženýrská rozhodnutí např. povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.
 • Vydává stanovení dopravního značení
 • Vydává povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací ke zřízení vyhrazeného parkování, k umístění zařízení nebo předmětů zejména prodejních, reklamních, zábavních, pro poskytování služeb, umístění stavebního materiálu, apod.
 • Dodatečně povoluje zvláštní užívání pozemních komunikací - havárie

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-18.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.

Tisk Export článku do PDF