Základní zákony a právní předpisy

Úřad městské části Praha 17

Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

Odbor životního prostředí a dopravy

sídlo: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6

Základní zákony a právní předpisy (v platném znění), které používá oddělení životního prostředí
 • zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Související vyhlášky, které navazují na některé shora uvedené zákony

 • vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb." ( o ochraně přírody a krajiny )
 • vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
 • vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává KATALOG ODPADŮ,
 • vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zem. půdu
 • vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., vyhláška o nakládání s PCB
 • vyhláška HMP 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
 • obecně závazná vyhláška HMP č. 2/2005 Sb., kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • vyhláška č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

 Základní zákony a právní předpisy (v platném znění), které používá oddělení dopravy

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Související vyhlášky, které navazují na některé shora uvedené zákony

 • vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • obec. závazná vyhláška HMP č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy