Ovzduší

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší.

Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo MŽP. PROGRAM (mzp.cz)

Komplementárním dokumentem k Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 je Akční (časový) plán PZKO 2020+, Aglomerace CZ 01 Akcni_plan_PZKO_2020_1_cast_FINAL.PDF (praha.eu), druhá část – podpůrná opatření Výsadba izolační zeleně v okolí komunikací (praha.eu).

Dle § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, má Městská část Praha 17 povinnost vypracovat svůj časový plán provádění opatření, která jim byla uložena v příslušném Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01 (dále jen „PZKO“). Návrhové znění časového plánu provádění opatření k PZKO bylo schváleno Radou městské části dne 8.6.2022 (viz. usnesení Rady MČ Us RMČ 000184/2022). Časový plán k Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+

Jedná se o soubor opatření, která při jejich dodržování budou mít vliv na snížení imisního limitu B(a)P, který je překračován na území Řep, Zličína, Sobína zejména vlivem lokálních topenišť. Dílčími kroky k naplnění opatření náleží vytipování domácností, ve kterých se nachází spalovací zdroj na pevná paliva, osvěta a poskytnutí informací o dotacích, které je možné v aktuálním období využít na výměnu kotlů.

Zdroj: https://portalzp.praha.eu