Odbor životního prostředí a dopravy

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6-Řepy

Odbor životního prostředí

sídlo: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6

Vedoucí odboru

Mgr. David Zlatý
tel: 234 683 319
e-mail: david.zlaty@praha17.cz

Vedoucí oddělení životního prostředí a veřejné zeleně: Ing. Vladimíra Šrámková
Vedoucí oddělení dopravy, zástupce vedoucího odboru: Eva Šupolíková

Popis odboru

Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a dopravy pro správní obvod Praha 17 v k.ú. Řepy, Zličín, Sobín a Třebonice (část) a v samostatné působnosti úkoly v oblasti životního prostředí a dopravy v k.ú. Řepy.

Oddělení životního prostředí a veřejné zeleně:
 • Vydává rybářské a lovecké lístky
 • Kontroluje dodržování čistoty a pořádku na území MČ Praha 17
 • Vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)
 • Vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Vydává souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Vede vodoprávní řízení a kolaudační řízení k vodním dílům
 • Zpracovává Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Vydává stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení
Oddělení dopravy:
 • Vydává stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení
 • Vydává dopravně inženýrská rozhodnutí např. povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.
 • Vydává stanovení dopravního značení
 • Vydává povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací ke zřízení vyhrazeného parkování, k umístění zařízení nebo předmětů zejména prodejních, reklamních, zábavních, pro poskytování služeb, umístění stavebního materiálu, apod.
 • Dodatečně povoluje zvláštní užívání pozemních komunikací - havárie

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.

Zprávy z odboru

Informace pro občany

Opatření dle Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+)

Na základě žádosti Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zveřejňujeme některá důležitá opatření týkající se plnění povinností vyplývajících z Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+).


Opatření dle Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+)

I. část – závazná opatření Akčního plánu PZKO 2020+

Vytvořeno: 20.2.2023

Plán úklidu - horní Řepy

Plán úklidu horní Řepy - Fialka a ulic Součkova, Mrkvičkova

12.11. 2019 – 8.00 – 16.00 hod.

Ulice Šedivého, Gallašova, Otlíkovská, Březanova, Hankova, U Boroviček mezi ulicemi K Trninám a odbočce na Fialku II. Informace o úklidu těchto ulic formou lístků do schránek a za stěrače automobilů. Ulice Součkova a Mrkvičkova budou osazeny značkami B 28 týden předem.

Plán úklidu horní Řepy – oblast ulice Čistovická I

20.11. 2019 – 8.00 – 16.00 hod.

Vytvořeno: 13.11.2019

Provádíme rekultivaci v řepském lesoparku

Řepský lesopark je klidovou a rekreační zónou mezi naší městskou částí a Motolem. V souvislosti se snahou o zlepšování životního prostředí a snižování skleníkových plynů dochází v této oblasti k rekultivaci.

Vytvořeno: 26.6.2019

Nařízení státní veterinární správy

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje

Vytvořeno: 11.3.2019

Obtěžování zápachem

V poslední době se objevily stížnosti na výskyt obtěžujícího zápachu v Řepích.  Původcem zápachu je provozovna na výrobu krmiv v nedalekých Chrašťanech.

Vytvořeno: 9.8.2016

Úpravy znění smluv o dodávce a odvádění odpadních vod

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví hl. m. Prahy upravila znění smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod, jelikož došlo k několika významným novelizacím zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“). Tyto novely ukládají povinnost uvést smlouvy o dodávce odpadních vod do souladu s novelizovaným zněním tohoto zákona.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. připravila dle § 36 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích informace s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod podle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vytvořeno: 29.6.2016

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady, Kontejnerová stání

Svoz odpadu léto 2024

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V BŘEZNU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny v odpoledních hodinách od 14:00 do 18:00 hod. a o víkendech od 12:00 do 16:00 hod.

Vytvořeno: 28.2.2024

Sběr použitých jedlých olejů a tuků na MČ Praha 17

Na území městské části probíhá sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností k dalšímu využití. Na níže uvedených stanovištích tříděného odpadu byly rozmístěny černé nádoby s fialovým poklopem, které jsou určeny k odkládání jedlých olejů a tuků. Obsluhu nádob zajišťuje společnost Viking group, s.r.o, a to s četností jedenkrát měsíčně, v případě předčasného naplnění sběrné nádoby je možné zajistit častější odvoz.

Vytvořeno: 13.1.2022

Řepy mají sběrný box na použité inkoustové a tonerové kazety

Městská část Praha 17 se ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zapojila do projektu www.setriprirodu.cz, který je zaměřen na sběr použitých tonerových a inkoustových kazet z domácností. Prázdný, použitý toner nebo prázdnou, použitou inkoustovou kazetu lze bezplatně odevzdat do sběrného boxu, který je nově umístěn v prostorách úřadu. Do boxu je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Vytvořeno: 10.5.2021

Zrušená separační stání bude provozovat městská část

V průběhu měsíce října 2020 byla Městská část Praha 17, spolu s ostatními městskými částmi v Praze, požádána Magistrátem hl. m. Prahy o nezbytnou spolupráci týkající se optimalizace svozu tříděného odpadu od občanů na území hl. m. Prahy, a to prostřednictvím snižování počtu separačních stanovišť umístěných v ulicích města. Dále Magistrát do konce roku 2020 s přesahem do roku 2021 výrazně omezí požadavky městských částí na navyšování počtu nebo čestnosti svozu jednotlivých komodit nebo úklidů separačních stanovišť.

Vytvořeno: 5.11.2020

Mimořádné přistavení VOK

Informace

Z důvodu přerušení služby přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK) financované z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy, budou na území MČ Praha 17 umístěny VOK hrazené z prostředků městské části.

Vytvořeno: 31.3.2020

Jak zacházet s rouškami v domácnostech

Informace

SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP:

Vytvořeno: 23.3.2020