Hlášení o produkci a nakládání s odpady

3. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

4. Základní informace k životní situaci

OŽPD Úřadu MČ Praha 17 je příslušný ke zpracování hlášení pouze za provozovny ve správním obvodu MČ Praha 17. Kromě Prahy 17 tedy v katastrálních územích Zličín, Třebonice a Sobín.

Upozorňujeme, že OŽPD ÚMČ Praha 17 není příslušný ke zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady původců odpadů nebo oprávněných osob, jejichž provozovny jsou umístěny ve správním obvodu MČ Praha 13 (např. Stodůlky), MČ Praha 6.

Magistrát hlavního města Prahy – členění Prahy

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Původce odpadů (§ 39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za kalendářní rok, vzniká mu ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. s termínem do 15. února následujícího roku za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

Oprávněná osoba (§ 39 odst. 2, 4, 5): nakládá-li s odpady v roce 2016, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15 února následujícího roku, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.).

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2, provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 a dopravci odpadů: jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo o činnosti dopravce odpadů krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15ti dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení vč. zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (zařízení) a přílohy 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracovávají původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů (NO) za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů (O) za kalendářní rok.

Rozhodující pro stanovení dosažení tohoto limitu je celková produkce původce nebo celkové množství, se kterým bylo nakládáno, osobou oprávněnou k podnikání. To znamená, že hlášení je povinen zaslat každý původce nebo osoba oprávněná k podnikání, který stanovený limit, rozhodující pro povinnost zpracovat hlášení, dosáhne v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách. Např. firma má 5 samostatných provozoven na území ČR a v každé z nich bylo v průběhu roku nakládáno s 21 kg nebezpečných odpadů, tj. ve firmě jako celku bylo nakládáno s 105 kg nebezpečných odpadů. Hlášení v tomto případě zašle každá z provozoven původce nebo osoby oprávněné k podnikání zvlášť, za odpady, se kterými nakládala, místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Úřad MČ).

Provozovna je povinna zaslat hlášení za všechny druhy odpadů, tj. nebezpečné odpady a ostatní odpady, i když firma splnila stanovený limit jen v jedné kategorii odpadů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech, jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo správní obvod hl. m. Prahy – SOP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok (viz. www.ispop.cz). Více o ohlašování prostřednictvím ISPOP se můžete dočíst v zákoně č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP.

 • Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP www.ispop.cz.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese http://www.cenia.cz.

 • Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo PDF formulářů, které naleznete na této internetové stránce www.ispop.cz.

 • Způsoby ohlašování
  Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:
  • Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
  • On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Pozn.: Webové formuláře obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

 • Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení, resp. doložení autorství podaného hlášení. U všech hlášení do ISPOP došlo od 1.9.2016 k automatické autorizaci. Není tedy nutné již zasílat listinné potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Samotný proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn, odpadá jen nutnost autorizace. Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení. To znamená, že účet, pomocí něhož je hlášení odesíláno (přihlašovací údaje do ISPOP nebo vlastník ISDS), musí být svázán se subjektem (IČO), za který je ohlašováno, a to přímo nebo pomocí zmocnění.

Autorizace Registračních formulářů při registraci do ISPOP zůstává zachována!

 • Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na internetové adrese www.ispop.cz.

8. Na které instituci životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo správní obvod hl. m. Prahy – SOP.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Původci a oprávněné osoby mají povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok zpracovat do 15. února následujícího roku.

OŽPD ÚMČ Praha 17 vkládá údaje z hlášení o produkci a nakládání s odpady do databáze. OOP MHMP tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oprávněné osoby (kontrola údajů poskytnutých původci)
Oddělení odpadového hospodářství OOP MHMP
Ministerstvo životního prostředí ČR

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vedení a archivace výše zmíněné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně po dobu nejméně 5 let.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu