Rada

Rada

Rada městské části je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Zastupitelstvu MČ. RMČ mimo jiné zabezpečuje hospodaření MČ Praha 17 podle schváleného rozpočtu, na návrh tajemníka zřizuje a ruší odbory ÚMČ a schvaluje Organizační řád, jmenuje a odvolává vedoucí odborů ÚMČ. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy ZMČ a komisemi RMČ, které zřizuje a zrušuje podle potřeby jako své iniciativní a poradní orgány.

Seznam členů rady

Zasedání Rady MČ

Termíny zasedání RMČ

Usnesení RMČ

Jednací řád Rady MČ

Komise rady

Komise rady

Jednací řád komisí rady městské části Praha 17