Přijímání a vyřizování petic a stížností

Podat žádost, návrh či podnět je možné podat v souladu se Spisovým a skartačním řádem prostřednictvím jedné z podatelen Úřadu městské části Praha 17 nebo přímo příslušnému odboru.

Podat stížnost či oznámení ústní formou lze na odboru kanceláře starostky, kde úřednice sepíše tzv. úřední záznam stížnosti (podání), který stěžovatel stvrdí svým podpisem. Odbor pak stížnost vyřizuje v koordinaci s příslušným odborem. Stížnost může být podána i telefonicky. Anonymní stížnosti a oznámení se z rozhodnutí Rady městské části Praha 17 nevyřizují.

Stížnosti, podněty, oznámení či petice adresované samosprávným orgánům (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise rady) nebo jejich jednotlivým členům přijímá, eviduje a vyřizuje taktéž kancelář starostky.

Další informace k přijímání a vyřizování petic a stížností naleznete v Pravidla pro vyřizování petic a stížností .

Referentkou pro oblast stížností je

Martina Šnoblová
kancelář č. 207, 1. patro
Žalanského 291/12b
tel: 234 683 511, fax: 235 300 129
e-mail: martina.snoblova@praha17.cz