Odbor výstavby

Další informace

Žádosti o vyjádření k existenci sítí

Aplikace e-UtilityReport

UtilityReport - informační leták

Magistrát hlavního města Prahy nabízí svým občanům bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Služba e-UtilityReport umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat.

Vyjádření může také obsahovat podmínky, které stavebník musí splnit, aby byla při provádění stavby zajištěna ochrana sítě. Správci technické infrastruktury jsou povinni na žádost o vyjádření k existenci sítí reagovat do 30 dnů. Vyjádření je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení dle Stavebního zákona.

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

 • Pomocí odkazu: www.site.praha.eu se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".
 • K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze zhlédnout VIDEO NÁVOD.
 • Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).
Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

 

Odbor výstavby

sídlo: Španielova 1280, 1. patro
tel: 234 683 111

Vedoucí odboru

Ing. Aleš Rogalewicz
kancelář: Španielova 1280, 1. patro
email: ales.rogalewicz@praha17.cz
tel: 234 683 284

Popis odboru

 • Vydává územně plánovací informace
 • Vede územní řízení a zjednodušené územní řízení a vydává
  • Rozhodnutí o umístění stavby
  • Rozhodnutí o umístění stavby
  • Rozhodnutí o změně využití území
  • Rozhodnutí o změně stavby o změně vlivu stavby na využití území
  • Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
  • rozhodnutí
 • Vydává územní souhlas
 • Odsouhlasovává jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
 • Vydává stavební povolení
 • Vydává kolaudační souhlas, případně povoluje předčasné užívání staveb a jejich zkušební provoz
 • Ukládá sankce
 • Provádí stavební dozor včetně schválení změny stavby před jejím dokončením, přijímání opatření ke zjednání nápravy, včetně práva na zastavení prací.
 • Povoluje či nařizuje odstranění staveb, terénních úprav či zařízení.
 • Vydává písemný souhlas ke změnám v užívání staveb

Správní poplatky - V návštěvní hodiny lze zde zaplatit správní poplatky stavebního úřadu na základě vystaveného předpisu platby, poplatky za místní šetření a poplatky za pořízení kopie z archivu stavebního úřadu dle zákona o poplatcích

Archiv je přístupný pro veřejnost v návštěvní hodiny. Pro nahlížení do archivních údajů stavebního úřadu je nezbytné objednání – kontakt na archivářku: Markéta Nováková, tel. 234 683 299, email: marketa.novakova@praha17.cz. Pro nahlížení do dokladů je třeba předložit doklad o vlastnictví nebo pověření vlastníka. Právo nahlížet do archivních materiálů stavebního úřadu je upraveno §133 stavebního zákona. Na nahlížení do archivních materiálů se nevztahuje zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě požadavku je osobám oprávněným k nahlížení do archivních materiálů umožněno pořízení fotokopií za úhradu správního poplatku (zák.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění):

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů Kč 50,- za každou i započatou stránku

Za kopie pořízené na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače Kč 15,- za první stránku a Kč 5,- za každou další i započatou stránku

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.

Kompetence odboru

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17, je obecným stavebním úřadem příslušným dle ustanovení § 13 odstavce 1, písm.c) zákona č.183/2006. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zároveň je speciálním stavebním úřadem ve věcech povolování komunikací příslušný dle § 40 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků

Stavební úřad vykonává státní správu pro správní obvod Praha 17 v katastrálním území Řepy, Zličín, Sobín a Třebonice ( část )

Doplňující informace

 • Písemná podání u stavebního úřadu lze doručit poštou na adresu úřadu nebo osobně do hlavní podatelny úřadu v pracovní dny.
 • Stížnosti adresujte na Oddělení kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 17.

Informace o vlastnících inženýrských sítí dostanete na odboru výstavby a najdete je na stránkách Magistrátu hl.m.Prahy www.praha-mesto.cz v sekci bydlení a výstavba, v části rozhodnutí o umístění stavby.

Vzory pro vyplnění žádostí najdete na stránkách MMR www.mmr.cz.