Právní předpisy

Základní právní předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu platné od 1.1.2018 (vždy v platném znění)

Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných architektech

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb