Školství

Zprávy z odboru školství a kultury

Školství

Spádové ulice pro zápis dětí do ZŠ

Vážení rodiče, v rámci blížících se zápisů dětí do prvních tříd základních škol si Vám dovolujeme přehledně shrnout spádové ulice základních škol, které se řídí trvalým bydlištěm.
Rovněž je možné si svou školu vyhledat pod níže uvedeným odkazem: https://www.spadovostpraha.cz

Spádové ulice pro zápis dětí do základních škol dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2024 Sb.:

Vytvořeno: 19.2.2024

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

Předškolní vzdělávání je pro děti, kterým jsou do 31.8.2024 alespoň 3 roky. Tyto děti mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší tří let mohou být do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu do mateřské školy dítě, které do 31. 8. 2024 dosáhne věku 5 let.

Vytvořeno: 16.2.2024

Zápisy do 1. tříd základních škol

Ředitelky základních škol stanovily termín zápisu pro školní rok 2024/2025 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2024. Zapisovat se budou všechny děti, kterým bude do 31. 8. 2024 šest let. Povinnou školní docházku lze odložit, ale i v tom případě je nutné k zápisu přijít a donést s sebou žádost o odklad spolu s posudkem z příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vytvořeno: 16.2.2024

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2024 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vytvořeno: 5.2.2024

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vytvořeno: 5.2.2024

Povinná předškolní docházka

Od 1. 1. 2017 nastává v předškolním vzdělávání několik změn. Nejdůležitější novinkou je povinná předškolní docházka. To znamená, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. Pro školní rok 2017/2018 se tedy bude týkat dětí, které se narodily od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Co tato novinka znamená pro vás, rodiče? 

Vytvořeno: 2.3.2017