Školství

Zprávy z odboru školství a kultury

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Vytvořeno: 30.6.2021

Prázdninový provoz mateřských škol v červenci a srpnu 2021

Z důvodu mimořádných vládních opatřeních souvisejících s pandemií COVID – 19 bude prázdninový provoz zajišťovat každá mateřská škola v měsících červenci a srpnu jen pro děti ze své mateřské školy, aby nedocházelo ke smíšení dětí z různých mateřských škol.

V mateřské škole, kde jsou děti přihlášené a kam běžně docházejí, je ředitelé k prázdninovému provozu zaevidují automaticky poté, co rodiče svůj zájem o prázdninovou docházku nahlásí. Doufáme, že pro rodiče i děti bude přínosem, že budou ve známém prostředí.

Vytvořeno: 22.3.2021

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Předškolní vzdělávání je pro děti, kterým jsou do 31.8.2021 alespoň 3 roky. Tyto děti mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší mohou být do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

Vytvořeno: 22.3.2021

Jak přihlásit děti za nouzového stavu do určených škol

Děti, které by měly navštěvovat určené školy, nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí (dle nařízení primátora) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější informace, jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

Vytvořeno: 1.3.2021

Uzavření základních a mateřských škol

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je omezen provoz základních i mateřských škol, školních družin a klubů do 21. 3. 2020.

V provozu zůstávají pouze zařízení zajišťující péči o děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. Aktivace těchto zařízení se děje na základě pokynu MHMP. Své dětí mohou k této docházce přihlásit rodiče, prostřednictvím svého zaměstnavatele, na MHMP.

Vytvořeno: 1.3.2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Nikdo z nás neví, jaká bude epidemiologická situace v dubnu, kdy nám ukládá zákon realizovat zápisy do 1. tříd. Školy jsou připraveny průběh zápisu přizpůsobit aktuální situaci.

Ředitelky stanovily termín zápisu pro školní rok 2021/2022 na středu 7. dubna a čtvrtek 8. dubna 2021.

Vytvořeno: 24.2.2021

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:


§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

Vytvořeno: 24.2.2021

Schola Pragensis

Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis,

jubilejní 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos neproběhne „na živo“ tak, jak jsme zvyklí. I přes to pro vás připravujeme veletrh v on-line podobě, která umožní všem uchazečům o studium (i jejich rodičům) získat potřebné informace.

Vytvořeno: 19.11.2020

Otevření mateřských škol

Zápis do mateřských škol

Vážení rodiče, otevření mateřských škol připravujeme v MČ Praha 17 od 25. 5.2020. Podmínky pro provoz připravuje každá mateřská škola podle svých podmínek v souladu s manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).

Vytvořeno: 19.5.2020