Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace povinně zveřejňované dle standardu ISVS na základě zákona č. 106/1999 Sb. zobrazené ve struktuře požadované vyhláškou 515/2020 Sb.

1. Název

Městská část Praha 17

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 17 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Úřad Městské části Praha 17 v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu ukládá Rada městské části Praha 17 a Zastupitelstvo městské části Praha 17. V této oblasti působí starostka, místostarostové a v podmínkách Městské části Praha 17 členové rady MČ, tajemník, úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 17.

Úřad Městské části Praha 17 v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. V této oblasti působí starostka, tajemník, úředníci a zaměstnanci úřadu.

Další informace o vzniku Městké části Praha 17 naleznete v článku O městské části .

3. Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Odbory a oddělení

Vedení městské části

Organizace zřízené Městskou částí Praha 17

4. Kontaktní spojení

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
Praha - Řepy
163 02

tel: 234 683 111
fax: 235 300 129
ID datové schránky: 4mnbvza

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
Praha - Řepy
163 02

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontakty

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 234 683 111, 235 300 005

Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

www.repy.cz

4.6 Adresa elektronické podatelny

podatelna@praha17.cz

Pravidla elektronického podání

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: 4mnbvza

Telefonní seznam

5. Případné platby lze poukázat na účet

19 - 2000700399/0800

6. IČ (identifikační číslo)

00231223

7. DIČ (daňové identifikační číslo)

CZ00231223

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Organizační řád v úplném aktualizovaném znění s účinností od 1.1.2024

Etický kodex

Strategický plán rozvoje MČ Praha 17

8.2 Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2021
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2020
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2019
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2018
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2017
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2017

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2016
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2016

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2015
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2015

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2014
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2014

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2013
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2013

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2012
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2012

9. Žádosti o informace

Informace pro veřejnost

Informace k podání Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace je možné podat v Podatelně úřadu Žalanského 291 nebo v PO a ST také Španielova 1280, 3. patro nebo na věcně příslušném odboru úřadu.

O informaci lze také požádat formou elektronického podání, například prostřednictvím E-mailového formuláře.

Přehled poskytnutých informací na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete v sekci  Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace pro novináře

poskytuje zejména redakce časopisu Řepská sedmnáctka

E-mail: redakce@praha17.cz; jiri.holub@praha17.cz

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost, návrh či podnět je možné podat v souladu se Spisovým a skartačním řádem prostřednictvím jedné z podatelen Úřadu městské části Praha 17 nebo přímo příslušnému odboru.

Podat stížnost či oznámení ústní formou lze na odboru kanceláře starostky, kde úřednice sepíše tzv. úřední záznam stížnosti (podání), který stěžovatel stvrdí svým podpisem. Odbor pak stížnost vyřizuje v koordinaci s příslušným odborem. Stížnost může být podána i telefonicky. Anonymní stížnosti a oznámení se z rozhodnutí Rady městské části Praha 17 nevyřizují.

Stížnosti, podněty, oznámení či petice adresované samosprávným orgánům (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise rady) nebo jejich jednotlivým členům přijímá, eviduje a vyřizuje taktéž kancelář starostky.

Další informace k přijímání a vyřizování petic a stížností naleznete v Pravidla pro vyřizování petic a stížností .

Referentkou pro oblast stížností je

Martina Šnoblová
kancelář č. 207, 1. patro
tel.: 234 683 511, fax: 235 300 129
e-mail: martina.snoblova@praha17.cz

Rozhodnutí vydává příslušný odbor (např. odbor životního prostředí a dopravy, odbor výstavby nebo odbor sociálních věcí).

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, činnosti zastupitelstva a rady městské části, mluví o starostovi, tajemníkovi úřadu, výborech, komisích, o činnosti jednotlivých odborů, městské policii a způsobu vydávání vyhlášek. V některých případech se jedná o zvláštní zákony, kterými je upraveno nebo omezeno poskytování informací. Jedná se např. o zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), živnostenský zákon (455/1991 Sb.), zákon o matrikách (268/1949 Sb.).

Další zákony regulující činnost ÚMČ:

Ústava České republiky 1/1993Sb.-ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 85/1990Sb. o právu petičním
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 250/2016Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 564/1990Sb. školský zákon ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 552/1991Sb. o kontrole ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole v platném znění
Další nutné zákony a předpisy, které jsou nejvíce aktuální (pro potřeby ŠJ-ZŠ a MTŠ):
vyhláška č. 137/2004Sb.-hygienické předpisy, zákon č. 258/2000Sb., vyhláška č. 48/1993Sb.-MŠMT a další.
Další zákony upravující elektronizaci veřejné správy, zejména zákony č.300/2008Sb., č.301/2008Sb., č.499/2004Sb., č.227/2000Sb., č.500/2004Sb., nařízení vlády č.495/2004Sb., vyhlášky č.496/2004Sb., č.645/2004Sb., č.191/2009Sb., č.193/2009Sb., č.194/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tyto zákony snadno naleznete na Internetu. Přímý odkaz jsme připravili pro tyto předpisy:

Zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze na portálu Veřejné správy ČR
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na portálu Veřejné správy ČR
Statut hlavního města Prahy na portálu Praha.eu
Vyhlášky hlavního města Prahy na portálu Praha.eu
Úplná znění právních předpisů hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

11.2 Vydané právní předpisy

Vnitřní předpisy, organizační řád, kontrolní řád, pracovní řád, směrnice tajemníka, organizační směrnice, pokyny a další. Většina vnitřních předpisů se týká pouze úředníků a zaměstnanců ÚMČ, veřejnosti předkládáme tyto předpisy v elektronické podobě:

Organizační řád v úplném aktualizovaném znění s účinností od 1.1.2024
Etický kodex
Pravidla pro vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pravidla pro vyřizování petic a stížností
Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 17

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“) a na základě nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se stanovuje za účelem úhrady nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli tento sazebník, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací.

1. Sazba za pořízení jednostranné kopie nebo tisku:
A4    jednostranně    2 Kč/ks
A4    oboustranně    3 Kč/ks
A3    jednostranně    4 Kč/ks
A3    oboustranně    6 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 nebo A3 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A3.

Sazba za pořízení kopie z listinné do elektronické podoby:
A4    jednostranně    1 Kč/ks
A4    oboustranně    1 Kč/ks
A3    jednostranně    1 Kč/ks
A3    oboustranně    1 Kč/ks

2. Sazba za technické nosiče dat (pokud tuto formu žadatel vyžaduje):         
1 ks    CD    6 Kč
1 ks    DVD (4,7 GB)    8 Kč

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat v místě a čase obvyklé.

3. Sazba za odeslání informace žadateli:
Poštovné se předepisuje podle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty, s.p.
Informace se poštou odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s dodejkou, je-li nutný doklad o doručení.

4. Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí:
Sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace činí 250 Kč za každou celou jednu hodinu práce jednoho zaměstnance. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace více zaměstnanci je úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 1 hodina.

5. Výjimky z úhrady nákladů:
1) Za informaci poskytnutou ústně bez vyhledávání podkladů není požadována úhrada.
2) Za informaci poskytnutou na základě zveřejnění není požadována úhrada.
3) Nepřesáhnou-li celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně. Celkové náklady za poskytnutí informace jsou součtem dílčích nákladů uvedených v tomto sazebníku úhrad.
4) Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.
5) Úhrada za poskytnutí informace se požaduje v případě, že jde o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí, pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 InfZ).

6. Forma úhrady:
1) Bezhotovostně na bankovní účet povinného subjektu, který bude spolu s celkovými náklady a dalšími platebními údaji uvedený ve výzvě k úhradě.
1) Bezhotovostně na účet č. 19-2000700399/0800.
2) Hotově v pokladně Úřadu městské části Praha 17, na adrese Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy.

7. Určující podmínky:
1) Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností.
3) Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku nezaplatí, jeho žádost bude odložena.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

-

13.2 Výhradní licence

-

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2004
Výroční zpráva za rok 2003