Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace povinně zveřejňované dle standardu ISVS na základě zákona č. 106/1999 Sb. zobrazené ve struktuře požadované vyhláškou 515/2020 Sb.

1. Název

Městská část Praha 17

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 17 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Úřad Městské části Praha 17 v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu ukládá Rada městské části Praha 17 a Zastupitelstvo městské části Praha 17. V této oblasti působí starostka, místostarostové a v podmínkách Městské části Praha 17 členové rady MČ, tajemník, úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 17.

Úřad Městské části Praha 17 v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. V této oblasti působí starostka, tajemník, úředníci a zaměstnanci úřadu.

Další informace o vzniku Městké části Praha 17 naleznete v článku O městské části .

3. Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Odbory a oddělení

Vedení městské části

Organizace zřízené Městskou částí Praha 17

4. Kontaktní spojení

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
Praha - Řepy
163 02

tel: 234 683 111
fax: 235 300 129
ID datové schránky: 4mnbvza

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
Praha - Řepy
163 02

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontakty

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 234 683 111, 235 300 005

Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

www.repy.cz

4.6 Adresa elektronické podatelny

podatelna@praha17.cz

Pravidla elektronického podání

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: 4mnbvza

Telefonní seznam

5. Případné platby lze poukázat na účet

19 - 2000700399/0800

6. IČ (identifikační číslo)

00231223

7. DIČ (daňové identifikační číslo)

CZ00231223

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Organizační řád v úplném aktualizovaném znění s účinností od 1.1.2024

Etický kodex

Strategický plán rozvoje MČ Praha 17

8.2 Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2021
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2020
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2019
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2018
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2017
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2017

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2016
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2016

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2015
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2015

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2014
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2014

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2013
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2013

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2012
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2012

9. Žádosti o informace

Informace pro veřejnost

Informace k podání Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace je možné podat v Podatelně úřadu Žalanského 291 nebo v PO a ST také Španielova 1280, 3. patro nebo na věcně příslušném odboru úřadu.

O informaci lze také požádat formou elektronického podání, například prostřednictvím E-mailového formuláře.

Přehled poskytnutých informací na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete v sekci  Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace pro novináře

poskytuje zejména redakce časopisu Řepská sedmnáctka

E-mail: redakce@praha17.cz; jiri.holub@praha17.cz

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost, návrh či podnět je možné podat v souladu se Spisovým a skartačním řádem prostřednictvím jedné z podatelen Úřadu městské části Praha 17 nebo přímo příslušnému odboru.

Podat stížnost či oznámení ústní formou lze na odboru kanceláře starostky, kde úřednice sepíše tzv. úřední záznam stížnosti (podání), který stěžovatel stvrdí svým podpisem. Odbor pak stížnost vyřizuje v koordinaci s příslušným odborem. Stížnost může být podána i telefonicky. Anonymní stížnosti a oznámení se z rozhodnutí Rady městské části Praha 17 nevyřizují.

Stížnosti, podněty, oznámení či petice adresované samosprávným orgánům (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise rady) nebo jejich jednotlivým členům přijímá, eviduje a vyřizuje taktéž kancelář starostky.

Další informace k přijímání a vyřizování petic a stížností naleznete v Pravidla pro vyřizování petic a stížností .

Referentkou pro oblast stížností je

Martina Šnoblová
kancelář č. 207, 1. patro
tel.: 234 683 511, fax: 235 300 129
e-mail: martina.snoblova@praha17.cz

Rozhodnutí vydává příslušný odbor (např. odbor životního prostředí a dopravy, odbor výstavby nebo odbor sociálních věcí).

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, činnosti zastupitelstva a rady městské části, mluví o starostovi, tajemníkovi úřadu, výborech, komisích, o činnosti jednotlivých odborů, městské policii a způsobu vydávání vyhlášek. V některých případech se jedná o zvláštní zákony, kterými je upraveno nebo omezeno poskytování informací. Jedná se např. o zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), živnostenský zákon (455/1991 Sb.), zákon o matrikách (268/1949 Sb.).

Další zákony regulující činnost ÚMČ:

Ústava České republiky 1/1993Sb.-ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 85/1990Sb. o právu petičním
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 250/2016Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 564/1990Sb. školský zákon ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 552/1991Sb. o kontrole ve znění násled. změn a doplňků
Zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole v platném znění
Další nutné zákony a předpisy, které jsou nejvíce aktuální (pro potřeby ŠJ-ZŠ a MTŠ):
vyhláška č. 137/2004Sb.-hygienické předpisy, zákon č. 258/2000Sb., vyhláška č. 48/1993Sb.-MŠMT a další.
Další zákony upravující elektronizaci veřejné správy, zejména zákony č.300/2008Sb., č.301/2008Sb., č.499/2004Sb., č.227/2000Sb., č.500/2004Sb., nařízení vlády č.495/2004Sb., vyhlášky č.496/2004Sb., č.645/2004Sb., č.191/2009Sb., č.193/2009Sb., č.194/2009Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tyto zákony snadno naleznete na Internetu. Přímý odkaz jsme připravili pro tyto předpisy:

Zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze na portálu Veřejné správy ČR
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na portálu Veřejné správy ČR
Statut hlavního města Prahy na portálu Praha.eu
Vyhlášky hlavního města Prahy na portálu Praha.eu
Úplná znění právních předpisů hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

11.2 Vydané právní předpisy

Vnitřní předpisy, organizační řád, kontrolní řád, pracovní řád, směrnice tajemníka, organizační směrnice, pokyny a další. Většina vnitřních předpisů se týká pouze úředníků a zaměstnanců ÚMČ, veřejnosti předkládáme tyto předpisy v elektronické podobě:

Organizační řád v úplném aktualizovaném znění s účinností od 1.1.2024
Etický kodex
Pravidla pro vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pravidla pro vyřizování petic a stížností
Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 17

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Materiálové náklady

1. Pořizování kopií:

 • jednostranná kopie černobílá A4 á 3,- Kč
 • jednostranná kopie barevná A4 á 12,- Kč
 • oboustranná kopie černobílá A4 á 4,- Kč
 • oboustranná kopie barevná A4 á 26,- Kč
 • jednostranná kopie černobílá A3 á 4,- Kč
 • jednostranná kopie barevná A3 á 23,- Kč
 • oboustranná kopie černobílá A3 á 6,-Kč

2. Pořizování velkoformátových kopií - dle aktuálních cen reprografických firem - orientační cena za 1m2:

 • světlotisk - papír 50,-Kč
 • digitální - papír 70,-Kč
 • digitální - pauzovací papír 80,-Kč
 • digitální - zmenšování 140,- Kč

3. Výtisk z tiskárny PC:

 • jednostranný tisk černobílý A4 á 3,-Kč
 • jednostranný tisk barevný A4 á 8,-Kč
 • oboustranný tisk černobílý A4 á 4,- Kč
 • oboustranný tisk barevný A4 á 12,-Kč

4. Skenování:

 • jednostranný formát A4 3,-Kč
 • jednostranný formát A3 4,-Kč

5. Technický nosič dat:

 • malá disketa 10,-Kč
 • CD-R 10,-Kč
 • DVD 20,-Kč
Náklady na vyhledávání a zpracování informace:
 • prvních 60 minut zdarma
 • za každých dalších i započatých 15 minut 50,-Kč
 • při zpracování informací starších:
  • 1 rok - do 5ti let - přirážka 10%,
  • nad 5 let - přirážka 25%
Náklady na elektronické odeslání:

Jestliže vyhledání a zpracování informace trvá déle jak 1 hodinu, lze účtovat náklady za elektronické (e-mailové) odeslání informace částku ve výši:

 • do 30 stran textu A4 10,-Kč
 • od 31 stran do 100 stran A4 20,-Kč
 • od 101 stran výše A4 30,-Kč
Poštovné za odeslání informace

dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti se zasílají žadateli doporučeným psaním s doručenkou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Určující podmínky
 • Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v Sazebníku úhrad.
 • Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku úhrad.
 • Nepřesáhnou-li materiálové náklady a poštovné 30,- Kč nebo vyhledávání a zpracování informace 1 hodinu, bude informace zaslána zdarma, a to zpravidla obálkou bez doručenky nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

-

13.2 Výhradní licence

-

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2004
Výroční zpráva za rok 2003