Správní poplatky

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích - Změna zákona o správních poplatcích
Položka 17 –20

 

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě prorodinnou rekreaci 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedenév písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč
- za čtvrté stání a každé další stání  500 Kč (nejvýše  5 000 Kč)
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo ke stavbám,které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištěníodpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území  
a) do výměry 5 000 m2 včetně 1 000 Kč
b) nad výměru 5 000 m2  3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč 
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč 

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

5 000 Kč 
6. Vydání regulačního plánu na žádost 10 000 Kč 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Poznámky

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo splečným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatekve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.

10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.a obvodní bánský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje  
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě prorodinnou rekreaci 5 000 Kč 
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

10 000 Kč

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedenév písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500 Kč 
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů 1 000 Kč 
- za čtvrté stání a každé další stání 500 Kč (nejvýše 5 000 Kč)

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

1 000 Kč 
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000 Kč 

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300 Kč 
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)  3 000 Kč 
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč 

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

1 000 Kč 
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 500 Kč 
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000 Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby  1 000 Kč 
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby  1 000 Kč 
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000 Kč
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1 000 Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby  500 Kč 
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 

5 000 Kč 

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) 

500 Kč 
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem  10 000 Kč 

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora 

10 000 Kč 

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není 
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3stavebního zákona.

Položka 19

a) Vydání rozhodnutí o vyvlastnění 5 000 Kč

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000 Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2 000 Kč

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky

1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.