Odvolání

Odvolání

Na základě výsledků řízení je vydáno stavebním úřadem rozhodnutí, které je doručováno subjektům písemnou formou.

V poučení o odvolání, které je součástí rozhodnutí, je sděleno kdo, kam, jakým způsobem a v jaké lhůtě se může odvolat (podat odvolání).

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Správní orgán vyrozumí ostatní účastníky řízení o obsahu podaného odvolání, vyzve je, aby se k němu vyjádřili a podle potřeby doplní řízení provedením nově navržených důkazů.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí (autoremedura).

Nerozhodne-li správní orgán, které napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu (Magistrát hl.m.Prahy) nejdéle do 30-ti dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.