Phòng Xây dựng (Odbor výstavby)

Španielova 1280, tầng 1
điện thoại: 234 683 111, điện thoại + fax: 235 315 298

 • Điều khiển thủ tục địa chính và thủ tục địa chính đơn giản và đưa ra
  • Quyết định về vị trí đặt công trình
  • Quyết định thay đổi cách sử dụng đất
  • Quyết định thay đổi công trình và thay đổi sự ảnh hưởng của công trình đối với việc sử dụng đất
  • Quyết định chia hoặc gộp đất
 • Cấp giấy phép địa chính
 • Phê duyệt công trình đơn giản, thay đổi địa hình, thiết bị và công việc bảo trì
 • Cấp giấy phép xây dựng
 • Phê duyệt nghiệm thu, hoặc cho phép sử dụng công trình sớm và đưa nó vào hoạt động thử nghiệm
 • Đưa ra hình phạt
 • Tiến hành giám sát xây dựng bao gồm phê duyệt thay đổi công trình trước khi hoàn thành, thông qua các biện pháp khắc phục, bao gồm cả quyền tạm hoãn công việc
 • Cho phép hoặc yêu cầu dỡ bỏ công trình, thay đổi địa hình hoặc thiết bị
 • Cấp giấy phép thay đổi cách sử dụng công trình

Thông tin bổ sung

 • Cung cấp thông tin về các chủ mạng lưới điện nước (quý vị cũng có thể tìm thông tin trên trang web của Tòa thị chính thủ đô Praha trong phần Nhà ở và xây dựng – Quyết định về vị trí đặt công trình (www.praha-mesto.cz)
 • Các mẫu đơn có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Phát triển địa phương (www.mmr.cz)

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư      8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

Các mẫu đơn điện tử: