SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP

Số khẩn cấp 112
Cứu hỏa 150
Cứu thương 155
Cảnh sát thành phố 156
Cảnh sát CH Séc 158