Những thông tin cơ bản về quận

Ủy ban quận Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha - Řepy

Điện thoại: +420 234 683 111
                  +420 235 300 005
Fax:           +420 235 300 129
E-mail:       podatelna@praha17.cz
Trang web: www.repy.cz

Mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: 4mnbvza

Người đại diện quận là chủ tịch quận. Quận do ủy ban và hội đồng quận quản lý – đây là các đơn vị của chính quyền địa phương tự quản. Tất cả các ủy viên trong các đơn vị này đều do người dân quận bầu lên trong bốn năm.

Quận có tài sản và nguồn tài chính riêng của mình. Quận quản lý số tiền đó độc lập theo các điều kiện được quy định bằng pháp luật. Tuy nhiên vì là một trong những quận của thủ đô Praha, nên một số lĩnh vực cai quản tài chính và quản lý thuộc thẩm quyền của thủ đô.

Ủy ban quận được chia ra các phòng ban. Các phòng ban hoạt động trong khuôn khổ cơ quan quản lý hành chính quốc gia và chính quyền địa phương. Phòng nhận hồ sơ ở tòa nhà chính của ủy ban tại địa chỉ Žalanského 291/12b hoặc trang web của ủy ban sẽ cung cấp thông tin cụ thể về hoạt động của từng phòng ban cho quý vị.

GIỜ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN QUẬN PRAHA 17

Tất cả các phòng ban

Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00 (do bận tổ chức các lễ cưới, nên khi lên phòng hộ tịch quý vị phải hẹn trước với bà cán bộ hộ tịch!)

Giờ làm việc của phòng nhận hồ sơ, phòng thông tin, CZECH POINT czech_point.png

Thứ hai    7:30 - 17:30
Thứ ba    7:30 - 15:00
Thứ tư    7:30 - 18:30
Thứ năm    7:30 - 15:00
Thứ sáu    7:30 - 12:30

Giờ làm việc giải quyết thẻ chứng minh nhân dân, đăng ký cư trú, công chứng

Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

CÁC PHÒNG BAN CỦA ỦY BAN QUẬN PRAHA 17

Phố Žalanského 291/12b

Phố Španielova 1280, 163 00 Praha - Řepy

Phố Bendova 1121/5, 163 00 Praha – Řepy

Phố Makovského 1141, 163 00 Praha – Řepy