Văn phòng chủ tịch quận (Kancelář starostky)

Žalanského 291/12b, Tầng 1, phòng 211
điện thoại: 234 683 545

Phòng Tổ chức hành chính (Oblast úseku organizačně-administrativní):

  • Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho người dân về công việc của Hội đồng quận và Ủy ban quận thông qua tờ tạp chí địa phương, lịch thông tin và internet
  • Khi người dân yêu cầu, phòng Tổ chức hành chính sẽ để người dân xem các văn bản ghi chép quá trình quyết định của các đơn vị chính quyền địa phương tự quản đã được bầu (ví dụ như biên bản và nghị quyết của Hội đồng quận, Ủy ban quận)

Phòng In ấn và thông tin (Oblast úseku tisku a informací):

Žalanského 291/12b, Tầng 1, phòng 206
điện thoại: 234 683 544, 602 228 276
điện thoại: 234 683 531, 720 524 688

  • Đăng ký các sự kiện văn hóa xã hội trên lãnh thổ Praha 17 và đóng góp quảng bá các sự kiện đó
  • Cùng tham gia soạn thảo các ấn phẩm thông tin và quảng bá dành cho công chúng
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ phần quảng cáo trong tạp chí "Řepská sedmnáctka"

Phòng Giải quyết khiếu nại (Oblast agendy stížností):

Žalanského 291/12b, Tầng 1, phòng 207,
điện thoại: 234 683 511, fax: 235 300 129

  • Trung tâm nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, thông báo, kiến nghị của người dân, bao gồm cả việc tham gia các cuộc kiểm tra bé (hợp tác với phòng ban tương ứng)
  • Giải quyết các đơn khiếu nại và kiến nghị của người dân về Ủy ban quận, Hội đồng quận và các ủy viên của Ủy ban quận