Odbor kanceláře starostky

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor kanceláře starostky

sídlo: Žalanského 291/12b, 1. patro

Vedoucí odboru

Mgr. Iveta Kočová, DiS.
kancelář č. 211, 1. patro
tel: 234 683 545
e-mail: iveta.kocova@praha17.cz

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Mgr. Iveta Kočová, DiS. Odbor Kancelář starostky Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 545
iveta.kocova@praha17.cz
Jméno Martina Šnoblová Odbor Kancelář starostky Funkce asistentka místostarostů Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce místostarostů; petice a stížností Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 511
martina.snoblova@praha17.cz
Jméno Ivana Dubcová Odbor Kancelář starostky Oddělení Agenda místního zastupitelstva Funkce organizační referentka, agenda místního zastupitelstva Pracovní činnost zpracování zápisů z jednání ZMČ a RMČ; zajištění průběhu zasedání RMČ a ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 522
ivana.dubcova@praha17.cz
Jméno Jiří Holub Odbor Kancelář starostky Oddělení Tiskové oddělení Funkce redaktor časopisu Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; inzerce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 544
redakce@praha17.cz
Jméno Radka Vaculíková Odbor Kancelář starostky Oddělení Tiskové oddělení Funkce redaktorka Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; styk s veřejností; inzerce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 531
radka.vaculikova@praha17.cz
Jméno Zuzana Petrovická Odbor Kancelář starostky Oddělení Asistentka starostky Funkce asistentka starostky Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce starostky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 524
zuzana.petrovicka@praha17.cz

Redakce měsíčníku Řepská sedmnáctka

e-mail: redakce@praha17.cz

Popis odboru

Odbor kanceláře starostky vykonává činnost pouze ve věcech samostatné působnosti. Odbor zajišťuje výkon funkce starosty a místostarostů.

V oblasti zabezpečení agend starosty a ostatních dlouhodobě uvolněných členů ZMČ:
 • zajišťuje a vykonává sekretářské, informační a organizační služby pro starostu a ostatní uvolněné členy ZMČ související s výkonem jejich funkce
 • vede spisovou evidenci a zpracovává korespondenci
 • organizuje, připravuje a zajišťuje jednání starosty se zástupci státní správy a samosprávy, společností a s občany
 • zpracovává či zajišťuje zpracování odborných stanovisek a podkladů pro tato jednání prostřednictvím odborů ÚMČ a představitelů institucí zřizovaných MČ Praha 17
 • odpovídá za včasné předávání smluv a jiných právních dokumentů do ústřední evidence do odboru - kancelář tajemníka úřadu
 • příprava a organizační zajištění akcí pořádaných MČ
V oblasti úseku tisku a informací:
 • udržuje vztahy úřadu k tiskovým agenturám, hromadným sdělovacím prostředkům a veřejnosti
 • spolu s redakční radou vytváří koncepci a obsah měsíčníku "Řepská sedmnáctka", dohlíží na kvalitu grafického zpracování a tisku
 • aktivně propaguje činnost, výsledky a akce úřadu směrem k médiím a veřejnosti
 • registruje společenské a kulturní akce na území Prahy 17 a podílí se na jejich propagaci
 • podílí se na zpracování informačních a propagačních publikací pro veřejnost
 • zajišťuje kompletní agendu inzerce v časopise "Řepská sedmnáctka" a provádí evidenci faktur
V oblasti úseku organizačně-administrativním:
 • zajišťuje a zodpovídá za komplexní organizační a technickou přípravu a průběh zasedání RMČ a ZMČ
 • zajišťuje informovanost veřejnosti o konání zasedání ZMČ
 • zpracovává konečné znění zápisů včetně usnesení z jednání RMČ a ZMČ a jejich včasnou distribuci členům RMČ a ZMČ
 • zajišťuje informovanost občanů o práci RMČ a ZMČ prostřednictvím místního časopisu, informační kanceláře a Internetu
 • na základě požadavku občanů zabezpečuje nahlédnutí do veřejnosti přístupných dokumentů z procesu rozhodování volených orgánů samosprávy (např. zápisy a usnesení RMČ, ZMČ)
V oblasti agendy stížností:
 • zabezpečuje centrální evidenci a ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu vyřízení stížností, oznámení, podnětů a petic občanů, včetně případné účasti na místních šetřeních
 • vyřizování stížností a petic občanů, adresovaných ZMČ, Radě a jednotlivým zastupitelům MČ
 • zpracování ročních a pololetních (čtvrtletních) přehledů (rozborů) stížností, oznámení, podnětů a petic