CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Hệ thống Đệ trình Kiểm nghiệm Thông tin Quốc gia Séc

czech_point.png

Tại những nơi được đánh dấu bằng biểu tượng này, quý vị có thể nhận được bản trích lục từ những danh bạ khác nhau

DANH BẠ CÔNG KHAI - không cần chứng minh danh tính

 • Danh bạ thương mại - Mã số của chủ thể
 • Danh bạ kinh doanh - Mã số doanh nhân / cá thể
 • Danh bạ nhà đất
  • Tên khu vực địa chính và số giấy chứng nhận quyền sở hữu
  • Hình ảnh từ bản đồ địa chính (khu vực địa chính, giấy sở hữu)
 • Danh sách các nhà cung cấp có trình độ (Ví dụ trong trường hợp đệ đơn xin mua sắm công)
 • Danh bạ phá sản
 • Lý lịch tư pháp pháp nhân
 • Chuyển đổi được ủy quyền từ dạng điện tử sang văn bản
 • Chuyển đổi được ủy quyền từ dạng văn bản sang điện tử

DANH BẠ KHÔNG CÔNG KHAI – cần chứng minh danh tính

 • Lý lịch tư pháp
 • Danh bạ tài xế trung ương - Trích lục điểm đánh giá tài xế (Danh sách điểm phạt của tài xế)
 • Danh bạ nhà điều hành hệ thống xe phế liệu - Hệ thống thông tin quản lý phế liệu – dành cho các nhà điều hành bãi xe phế liệu
 • Các danh bạ cơ bản
  • Trích lục dữ liệu từ danh bạ dân cư, danh bạ cá nhân
  • Các cá thể kinh doanh từ danh bạ cá nhân
  • Sử dụng dữ liệu từ danh bạ dân cư hoặc danh bạ cá nhân
  • Đơn xin sửa đổi dữ liệu trong danh bạ cá nhân hoặc danh bạ dân cư
  • Cung cấp dữ liệu cho người thứ ba

Các trích lục được tính phí theo biểu phí hiện hành!

Văn phòng Czech POINT tại Praha 17:

Tòa nhà chính Ủy ban quận Praha 17, Žalanského 291/12b

Thứ hai    7:30 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ ba    7:30 - 12:00    12:30 - 15:00
Thứ tư    7:30 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ năm    7:30 - 12:00    12:30 - 15:00
Thứ sáu    7:30 - 12:30

Bưu điện Séc, Makovského 1349/2a

Thứ hai    8:00 - 19:00
Thứ ba    8:00 - 19:00
Thứ tư    8:00 - 19:00
Thứ năm    8:00 - 19:00
Thứ sáu    8:00 - 19:00
Thứ bảy    9:00 - 13:00
Chủ nhật    Không làm việc