LIÊN HỆ VỚI CÁC CÂU LẠC BỘ NGƯỜI CAO TUỔI

Người quản lý phương pháp và hoạt động của tất cả các câu lạc bộ: Thạc sĩ Monika Čermáková
phó giám đốc Trung tâm dịch vụ xã hội y tế [Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS)], người quản lý mảng chăm sóc trực tiếp

điện thoại: 235 314 141, đường dây 26
di động: 775 591 700
e-mail: cszs@iol.cz

Câu lạc bộ Gemini (do Trung tâm dịch vụ xã hội y tế vận hành)

người khuyết tật hoặc người thân của họ

Cơ sở ngưỡng cửa thấp cho trẻ em NZDM Klub 17
Socháňova 1221, Praha 6
người quản lý CLB: ông Martin Prouza
người chịu trách nhiệm về mặt tổ chức: bà Čermáková

thứ hai 14:00 - 16:30

Klub seniorů Bílá Hora – KLAS (CLB người cao tuổi)

Ke kulturnímu domu 14, Praha 6
người quản lý CLB: bà Karla Stýblová
người chịu trách nhiệm về mặt tổ chức: bà Štěpánková

thứ hai 14:00 – 16:00

Klub seniorů Průhon (CLB người cao tuổi)

NZDM Klub 17
Socháňova 1221, Praha 6
người quản lý CLB: bà Ivana Jelínková
người chịu trách nhiệm về mặt tổ chức: bà Štěpánková

thứ ba 9:00 - 11:00

Klub seniorů Řepy (CLB người cao tuổi)

KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6
người quản lý CLB: bà Kỹ sư Mária Szitányiová
người chịu trách nhiệm về mặt tổ chức: bà Štěpánková

thứ tư 9:00 - 11:00