Phòng Quản lý kinh tế (Odbor hospodářské správy)

Žalanského 291/12b, tầng mặt đất, phòng 110
điện thoại: 234 683 506

  • Chịu trách nhiệm về các hoạt động của ủy ban về mặt vận hành, kỹ thuật và vật chất
  • Chịu trách nhiệm vận hành phòng in ấn, giao thông vận tải, phòng hồ sơ và phòng nhận hồ sơ

PHÒNG NHẬN HỒ SƠ (PODATELNA), CZECH POINT  czech_point.png

Giờ làm việc
Thứ hai     7:30 - 17:30
Thứ ba      7:30 - 15:00
Thứ tư       7:30 - 18:30
Thứ năm    7:30 - 15:00
Thứ sáu     7:30 - 12:30