Phòng kinh doanh (Odbor živnostenský)

Španielova 1280, tầng 3
điện thoại: 234 683 111

 • Thông báo kinh doanh
 • Đơn xin chứng chỉ, bao gồm cả thay đổi và hủy bỏ, hoặc thông báo dừng hoạt động
 • Đơn xin đăng ký vào danh bạ doanh nhân nông nghiệp
 • Cấp chứng nhận đăng ký vào danh bạ doanh nhân nông nghiệp
 • Đơn xin cấp trích lục từ danh bạ kinh doanh; quản lý danh bạ kinh doanh
 • Kiểm tra việc tuân thủ luật kinh doanh, luật bảo vệ người tiêu dùng và luật thuế tiêu thụ trong phạm vi quyền hạn
 • Hoạt động tư vấn trong các lĩnh vực kinh doanh
 • Phạt những trường hợp vi phạm luật kinh doanh, vi phạm một số quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng và luật thuế tiêu thụ
 • Thông báo về việc chỉ định người đại diện hoặc việc kết thúc hoạt động của người đại diện
 • Thông báo tạm dừng hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất nông nghiệp
 • Thông báo bắt đầu hoặc kết thúc hoạt động kinh doanh ở địa điểm kinh doanh
 • Thông báo địa chỉ để giải quyết nốt các ràng buộc khi kết thúc địa điểm kinh doanh
 • Thông báo các thay đổi và bổ sung không được ghi trong các danh bạ công cộng
 • Giải quyết các khiếu nại và đề xuất của người dân thuộc thẩm quyền của phòng kinh doanh

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

Các mẫu đơn điện tử: