Odbor živnostenský

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor živnostenský

sídlo: Španielova 1280, 3.patro
tel: 234 683 111, tel + fax: 234 683 404

Vedoucí odboru

JUDr. Irena Žeberová
kancelář: 311
tel: 234 683 273, fax: 234 683 404
e-mail: irena.zeberova@praha17.cz

Vedoucí kontrolního oddělení: Taňa Pilařová

Popis odboru

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenských úřadech a ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, včetně jejich změn a zrušení, případně vyrozumění o přerušení činnosti;
  • vede živnostenský rejstřík a vydává výpisy z živnostenského rejstříku;
  • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření;
  • ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, za porušení vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních;
  • zajišťuje vyřizování stížností a podnětů občanů náležejících do působnosti odboru;
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00; 13.00-18:00 hod
Středa: 8.00-12.00; 13.00-18.00 hod.

Zprávy pro podnikatele

Nový kompenzační bonus 2021

Žádost o poskytnutí nového kompenzačního bonusu 2021 lze využít v aplikaci pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

  • prvního bonusového období 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 3. 5. 2021),
  • druhého bonusového období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 6. 2021),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Vytvořeno: 2.3.2021

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje výzvu k podávání žádostí do programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.

Žádosti bude přijímat až do 15. března 2021 do 16:00 h.

Navýšen byl limit Dočasného rámce Evropské komise, podle kterého si žadatelé mohou nově žádat o podporu až do výše 1,8 mil. EUR.

Vytvořeno: 1.3.2021

Nárok na kompenzační bonus mají pěstouni, dobrovolníci...

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení). Výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, anebo výkon pěstounské péče (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr – už také nepředstavují zákonnou překážku pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Vytvořeno: 25.2.2021

Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna

Dne 22. 2. 2021 schválila vláda další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus.

Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit. Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací.

Vytvořeno: 25.2.2021

MPO podpoří cestovní kanceláře

Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily první výzvu z programu COVID Záruka CK, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Má zmírnit dopady koronaviru na cestovní ruch a cestovní služby. Podpora se bude poskytovat formou bankovních záruk vystavených ČMZRB, které cestovní kanceláře místo vlastních financí využijí pro povinnou spoluúčast na povinném pojištění ochrany proti úpadku.

Vytvořeno: 25.2.2021

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva za leden 2021 a 21.-22.12 2020

Stanovené období: 21. – 22. prosince 2020 a 4. – 31. ledna 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 2. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 10.2.2021

Program COVID – KULTURA pro OSVČ – 3. výzva

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné.

O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez příjmů.

Vytvořeno: 8.2.2021

Upozornění pro podnikatele na termín 1.3.2021

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele, kteří vykonávají činnosti, které jsou oborem č. 80 a 81 živnosti volné na nejzazší termín, do kterého je nutné tyto obory oznámit, tj. do 60 dnů ode dne účinnosti (1. 1. 2021) novely živnostenského zákona.

To znamená, že lhůta uplyne 1. 3. 2021.

Vytvořeno: 2.2.2021

Žádost o kompenzační bonus

6. bonusové období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 6. bonusové období a to od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.
Žádost lze podat nejpozději do 16. 4. 2021.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Vytvořeno: 28.1.2021

Kompenzační bonus pro činnosti sezónního charakteru

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů).

Vytvořeno: 25.1.2021

Informace o kontolách

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2020

Vytvořeno: 11.1.2021

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2020

Vytvořeno: 11.1.2021

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2020

Vytvořeno: 9.7.2020

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2019

Vytvořeno: 3.1.2020

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2019

Vytvořeno: 3.1.2020

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2019

Vytvořeno: 17.7.2019

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2018

Vytvořeno: 14.1.2019

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2018

Vytvořeno: 20.12.2018

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2018

Vytvořeno: 9.7.2018

INFORMACE O KONTROLÁCH

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2017

Vytvořeno: 11.1.2018