Odbor živnostenský

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor živnostenský

sídlo: Španielova 1280, 3.patro
tel: 234 683 111

Vedoucí odboru

JUDr. Irena Žeberová
kancelář: 311
tel: 234 683 273
e-mail: irena.zeberova@praha17.cz

Vedoucí kontrolního oddělení: Taňa Pilařová

Popis odboru

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenských úřadech a ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, včetně jejich změn a zrušení, případně vyrozumění o přerušení činnosti;
  • vede živnostenský rejstřík a vydává výpisy z živnostenského rejstříku;
  • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření;
  • ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, za porušení vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních;
  • zajišťuje vyřizování stížností a podnětů občanů náležejících do působnosti odboru;
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa:  8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.

Zprávy pro podnikatele

Informace pro podnikatele

Zálohy OSVČ pro rok 2024

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2024 činí 2 968,- Kč.
Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2024 činí 3 852,- Kč.
Zálohy na paušální daň pro rok 2024 činí 6 885,- Kč.

Vytvořeno: 3.1.2024

Informace o podání daňového přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.

Vytvořeno: 23.3.2023

Zálohy OSVČ pro rok 2023

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2023 činí 2.722,- Kč.
Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2023 činí 2.944,- Kč.
Zálohy na paušální daň pro rok 2023 činí 6.208,- Kč.

Vytvořeno: 3.1.2023

Novela zákona o silniční dopravě

Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (mimo jiné zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon).

V příloze č. 3 „Koncesované živnosti“ živnostenského zákona dochází ke změně názvu předmětu podnikání, který nově zní:

„Silniční motorová doprava

Vytvořeno: 1.8.2022

Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy - tržní řád

Dne 20. 12. 2021 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3207 nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Nařízení nabývá účinnosti dnem 6. 1. 2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Vytvořeno: 10.1.2022

Zálohy OSVČ pro rok 2022

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2022 činí 2.627,- Kč.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2022 činí 2.841,- Kč.

Zálohy na paušální daň pro rok 2022 činí 5.994,- Kč.

Vytvořeno: 20.12.2021

Změny v placení paušální daně na rok 2022

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 5 994 Kč. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2022.

Vytvořeno: 20.12.2021

Informace o kontrolách

Informace o kontrolách

Informace o kontrolách za rok 2023

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2023

Vytvořeno: 3.1.2024

Informace o kontrolách za 2. pololetí 2023

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2023

Vytvořeno: 3.1.2024

Informace o kontrolách za 1. pololetí 2023

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2023

Vytvořeno: 19.7.2023

Informace o kontrolách za rok 2022

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2022

Vytvořeno: 6.1.2023

Informace o kontrolách za 2. pololetí 2022

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2022

Vytvořeno: 6.1.2023

Informace o kontrolách za 1. pololetí 2022

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2022

Vytvořeno: 23.11.2022

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2021

Vytvořeno: 6.1.2022

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2021

Vytvořeno: 6.1.2022

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2021

Vytvořeno: 6.1.2022

Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2020

Vytvořeno: 11.1.2021