Správní poplatky při elektronickém podání

Snížení správního poplatku v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
Jedná se o slevu na poplatku dle ustanovení § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři, který umožňuje automatické předvyplňování údajů (tzv. interaktivním formuláři), a který byl zveřejněn prostřednictvím Ministerstva vnitra.
Interaktivní formulář dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 12/2020 Sb., nazvaný „Jednotný registrační formulář“, je umístěn na webovém rozhraní Ministerstva vnitra v transakční části Portálu veřejné správy – Portálu občana. Ohlašovatel či žadatel musí před přihlášením a vyplněním formuláře provést elektronickou identifikaci dle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech. Formulář je jednotný a není tedy důležité, zda jde o formulář Ministerstva vnitra či Ministerstva průmyslu a obchodu.

Správní poplatky při elektronickém podání činí za dané úkony tyto částky:

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 800 Kč
Další ohlášení živnosti  400 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 800 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi   400 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 400 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 400 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 80 Kč

Předmětem poplatku není:

  • změna oboru činnosti  živnosti volné
  • přerušení provozování živnosti
  • pokračování v provozování živnosti
  • ohlášení nebo zrušení provozovny