Oznámení o pokračování provozování živnosti

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o pokračování provozování živnosti

4. Základní informace k životní situaci

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle § 31 odst. 12 živnostenského zákona, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby – statutární orgán, dále např. prokurista, likvidátor; příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní rozhodnutí podnikatele pokračovat v provozování živnosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o pokračování provozování živnosti můžete vyřešit osobně na zdejším živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 přímo s referentkou, která zpracovává informace v programu JRF (Jednotný registrační formulář). Při vyplňování změnového listu o pokračování provozování živnosti musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti. Za tento úkon se správní poplatek nevybírá. Zároveň lze využít CRM (Centrálního registračního místa), kdy se tato změna elektronicky přepošle na příslušný finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Oznámení lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, písemně (lze zaslat i poštou) a dále prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o pokračování provozování živnosti lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, protože místní příslušnost byla zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.).  Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:
Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280 (3.patro)
163 00 Praha 6 - Řepy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti, a pokud budete chtít využít CRM (Centrálního registračního místa), tak při vedlejší výdělečné činnosti je potřeba doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za předcházející kalendářní rok nebo potvrzení o studiu. Tyto doklady pošle živnostenský úřad na příslušnou správu sociálního zabezpečení a finanční úřad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete na stránkách www.mpo.cz – „Změnový list“ - Změnový list.pdf .

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení o pokračování provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu