Oznámení o pokračování provozování živnosti

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o pokračování provozování živnosti

4. Základní informace k životní situaci

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle § 31 odst. 11 živnostenského zákona, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby – statutární orgán, dále např. prokurista, likvidátor; příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní rozhodnutí podnikatele pokračovat v provozování živnosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • Osobně na živnostenském úřadu - oznámení o pokračování provozování živnosti můžete vyřešit osobně na jakémkoliv živnostenském úřadu po celé ČR. Oznámení lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Při sepisování oznámení o pokračování provozování živnosti musíte mít s sebou platný doklad totožnosti. Za daný úkon se nehradí správní poplatek. Zároveň lze využít CRM (Centrálního registračního místa), kdy se tato změna elektronicky odešle na příslušný finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
  • Pokud využijete služeb zdejšího živnostenského odboru ÚMČ Praha 17, tak po předložení dokladu totožnosti, s Vámi referentka na oddělení registrace zpracuje oznámení v programu JRF (Jednotný registrační formulář) – tzv. „změnový list“ – Formulář – Změnový list a po domluvě Vám zašle vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku buď prostřednictvím České pošty nebo elektronicky, prostřednictvím datové schránky.
  • Písemně – oznámení lze také učinit písemně se všemi předepsanými údaji dle živnostenského zákona a podat písemnost přímo na podatelnu zdejšího úřadu – hlavní budova úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy a to v úředních hodinách nebo využít kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).
  • Elektronické podání – viz. odkaz Elektronické podání – Elektronické podání | Praha 17 (repy.cz) – podnikatel vyplní daný formulář -– tzv. „změnový list“ –  Formulář – Změnový list a zašle elektronicky na jakýkoliv živnostenský úřad. V případě, že si vyberete zdejší živnostenský úřad zašlete písemnost prostřednictvím datové schránky ID: 4mnbvza.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o pokračování provozování živnosti lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, protože místní příslušnost byla zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.). Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:

Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280/28 (3.patro)
163 00 Praha 6 – Řepy
datová schránka ID: 4mnbvza

Budovu úřadu naleznete na výše uvedené adrese v objektu panelového domu, 3. patro. Budova se nachází v blízkosti zastávky „Za Slánskou silnicí„.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti, a pokud budete chtít využít CRM (Centrálního registračního místa), tak při vedlejší výdělečné činnosti je potřeba doložit potvrzení o zdanitelných příjmech za předcházející kalendářní rok nebo potvrzení o studiu. Tyto doklady pošle živnostenský úřad na příslušnou správu sociálního zabezpečení a finanční úřad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete na stránkách www.mpo.cz – „Změnový list“ –  Formulář – Změnový list

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení o pokračování provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu