Elektronické podání

Informace

Elektronické podání pro podnikatelskou veřejnost prostřednictvím aplikace JRF

 

Základní informace

Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF).

Elektronické podání lze vytvořit pomocí Java aplikace JRF, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na této stránce.

Po stažení a úspěšném nainstalování Java aplipace JRF na svém počítači (viz. odkazy níže) může podávající vytvořit EPO a odeslat jej podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové stránky úřadu (DS). Podávající má také možnost si z aplikace formulář vytisknout.

Od 1.3.2019 je v provozu nová Web aplikace JRF spustitelná ve webovém prohlížeči. Tato aplikace umožňuje vytvořit elektronické podání ve stejném rozsahu jako Java verze s využitím rozšířené funkcionality dostupné pro autentizované uživatele. V případě použití varianty podání do datové schránky úřadu odpadá nutnost instalace na počítač uživatele. Při odesílání elektronicky podepsaného podání Web aplikace JRF vyžaduje instalaci Javy (verze 8). Aplikace je dostupná pro použití v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.

Podání vytvořené oběma typy aplikací lze vybranému živnostenskému úřadu doručit následujícími způsoby:

1. Odeslání vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR

Vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 5 zákona č. 297/2016 b., zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Lze tedy použít pouze kvalifikované certifikáty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Seznam tuzemských poskytovaelů (řazeno abecedně, přehled je platný k 10.10.2017):

 • Česká pošta, s.p.,
 • eIdentity a.s.,
 • První certifikační autorita, a.s.

Další informace a službu pro posouzení certifikátů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

2. Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

Vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Příslušný ŽÚ, který je označen podatelem pro zpracování tohoto EPO, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí.

Správní poplatky

Při podání ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Při ohlášení další živnosti, podání další žádosti o koncesi je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Při podání ohlášení změny údajů již zapsaných v živnostenském rejstříku týkajících se koncesovaných živností, které mají vliv na rozhodnutí o udělení koncese nebo rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Při podání ohlášení změny údajů již zapsaných v živnostenském rejstříku mající vliv na již vydaný výpis z živnostenského rejstříku, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Pokud podání obsahuje ohlášení živností současně nebo více žádostí o koncesi současně, poplatek se vybírá jen jednou.

Poplatek se vybere rovněž jen jednou, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Správní poplatek je nutno uhradit úřadu, jemuž bylo elektronické podání prostřednictvím aplikace JRF podáno. V případě, že podání bylo učiněno k Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 17 - Řepy, lze správní poplatek uhradit bankovním převodem ve prospěch účtu 19 - 2000700399, kód banky 0800, variabilní symbol 966 a do zprávy pro příjemce uveďte obchodní firmu, popřípadě název, nebo jméno a příjmení podnikatele a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše správních poplatků na úseku živnostenského podnikání jsou uvedeny v sazebníku v části I v položce 24, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

Odkazy

 1. Stažení instalačního souboru Java aplikace JRF pro MS Windows (Přímo spustitelná EXE verze)
 2. Stažení instalačního souboru Java aplikace JRF pro Linux
 3. Instalace a aktualizace Java aplikace JRF přes WebStart pro MS, Linux, Mac OS X
 4. Příručka k Java aplikaci JRF
 5. Spuštění Web aplikace JRF
 6. Příručka k Web aplikaci JRF
 7. Zjištění stavu elektronického podání

Zjištění stavu elektronického podání

Popis pro zjištění stavu podání platí pouze pro podání zaslaného na Elektronickou podatelnu ŽR. Podání lze vyhledat dle čísla podání, které mu bylo přiděleno systémem RŽP ve tvaru Ennnnn nebo pouze číslo nnnnn (tj. např. E1111 nebo 1111). Toto číslo je uvedeno v záhlaví vytištěného PDF formuláře po odeslání podání. Stav podání může nabývat hodnot:

 • nenalezeno - zadané číslo podání nebylo nalezeno,
 • doručováno na ŽÚ - podání bylo odesláno, probíhá jeho doručování určenému živnostenskému úřadu,
 • doručeno na ŽÚ - podání bylo doručeno do systému RŽP pro určený živnostenský úřad, jeho zpracování ovšem nebylo dosud zahájeno,
 • přijato na ŽÚ - podání bylo na živnostenkém úřadu přijato, probíhá jeho zpracování,
 • vyřízeno - zpracování podání bylo živnostenským úřadem v systému RŽP ukončeno.

V případě podání úspěšně zaslaného do datové schránky úřadu, obdrží podávající elektronickou doručenku do své datové schránky.

Podpora

V případě problémů s vyplněním JRF, kdy podávající neví přesně jaké údaje, případně do kterých kolonek JRF má vyplnit, je doporučeno obrátit se na nejbližší živnostenský úřad, který podnikateli pomůže s vyplněním jeho podání přímo na přepážce ŽÚ nebo kontaktujte pracovnice oddělení registrace .

V případě problémů s instalací, spuštěním a provozem aplikace JRF se podnikatelská veřejnost může obrátit na technickou podporu aplikace JRF, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jrf@i.cz.

Vytvořeno: 17.4.2019