Informace pro podnikatele

Novela zákona o silniční dopravě

Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (mimo jiné zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon).

V příloze č. 3 „Koncesované živnosti“ živnostenského zákona dochází ke změně názvu předmětu podnikání, který nově zní:

„Silniční motorová doprava

Vytvořeno: 1.8.2022

Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy - tržní řád

Dne 20. 12. 2021 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3207 nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Nařízení nabývá účinnosti dnem 6. 1. 2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Vytvořeno: 10.1.2022

Zálohy OSVČ pro rok 2022

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2022 činí 2.627,- Kč.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2022 činí 2.841,- Kč.

Zálohy na paušální daň pro rok 2022 činí 5.994,- Kč.

Vytvořeno: 20.12.2021

Změny v placení paušální daně na rok 2022

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 5 994 Kč. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2022.

Vytvořeno: 20.12.2021

Změna obsahových náplních jednotlivých živností

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Z účinností od 1. 7. 2021, se mění obsahové náplně těchto konkrétních živností:

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (živnost vázaná).

Vytvořeno: 11.6.2021

Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy - tržní řád

Rada hlavního města Prahy schválila novelu tržního řádu zveřejněnou ve Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy pod č. 9/2021. Novela nabyde účinnosti dnem 22. 5. 2021, s výjimkou ustanovení č. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2021.

Vytvořeno: 13.5.2021

Máte už zaplacené zálohy na paušální daň?

Finanční správa zaznamenala, že někteří živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Živnostníci, kteří se k paušální dani do 11. ledna 2021 přihlásili na finančním úřadu a nedostali oznámení o nesplnění podmínek, se podáním „přihlášky“ k paušální dani (Oznámení o vstupu do paušálního režimu) stali automaticky poplatníky v paušální režimu daně a nyní by měli zaplatit zálohy na daň vždy do 20. dne daného měsíce. Pro rok 2021 vychází měsíční záloha paušální daně na 5 469 Kč.

Vytvořeno: 30.3.2021

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva za leden 2021 a 21.-22.12 2020

Stanovené období: 21. – 22. prosince 2020 a 4. – 31. ledna 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 2. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 10.2.2021

Program COVID – KULTURA pro OSVČ – 3. výzva

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné.

O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez příjmů.

Vytvořeno: 8.2.2021

Upozornění pro podnikatele na termín 1.3.2021

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele, kteří vykonávají činnosti, které jsou oborem č. 80 a 81 živnosti volné na nejzazší termín, do kterého je nutné tyto obory oznámit, tj. do 60 dnů ode dne účinnosti (1. 1. 2021) novely živnostenského zákona.

To znamená, že lhůta uplyne 1. 3. 2021.

Vytvořeno: 2.2.2021

Zřízení informační linky 1212

Díky 1212 mají podnikatelé informace v kontextu s koronavirem na jednom místě.
Přehled dotačních programů, kterými stát pomáhá firmám a OSVČ v době koronaviru, je nově dostupný na https://1212.mpo.cz. Posílena byla také celostátní informační linka 1212.

Vytvořeno: 20.1.2021

Vláda schválila nový program pro všechny uzavřené gastro provozovny

Nový program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dne 4. 1. 2021 schválila vláda. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít.
Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádostí bude možné od 15. ledna 2021.

Vytvořeno: 5.1.2021

Zálohy OSVČ pro rok 2021

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2021 činí 2.393,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2021 činí 2.588,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Vytvořeno: 4.1.2021

Stravovací zařízení dostanou 2,5 miliardovou pomoc z nového programu COVID - Gastro

Nový program COVID – GASTRO na pomoc stravovacím zařízením, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda. Pro gastronomický sektor jsou v něm aktuálně k dispozici 2,5 miliardy korun.

Podpora se bude týkat období od 14. října do 31. prosince 2020 s výjimkou období od 3. prosince do 17. prosince 2020, kdy stravovací zařízení mohla díky 3. stupni Protiepidemiologického systému (PES) otevřít.

Vytvořeno: 21.12.2020

Informace pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/1998 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, je náležitostí žádosti o koncesi pro živnost „provozování cestovní kanceláře“ též kopie potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří na příslušný kalendářní rok.

Vytvořeno: 30.11.2020

Žádost o kompenzační bonus – bonusové období od 5. 10. do 21. 11.

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

Vytvořeno: 9.11.2020

Oznámení s nařízením č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1882 ze dne 31. 8. 2020 nařízení č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 19. 9. 2020.

Vytvořeno: 16.9.2020

Upozornění pro podnikatele

Informace

Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání

Vytvořeno: 27.4.2020

Jak urychlit vyřizování "ošetřovného" OSVČ

Informace

O žádostech od téměř 60 000 lidí, které Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) poslaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v kontextu s „ošetřovným“, resort průběžně rozhoduje. O výsledku vždy informuje OSVČ. Podat informace o žádosti konkrétního klienta po telefonu či e-mailu možné není, a to zejména kvůli ochraně osobních údajů, nelze tak totiž jednoznačně prokázat identitu žadatele. Snaha i zájem MPO je stejný jako u OSVČ, tedy: rozhodnout o žádostech a při splnění stanovených podmínek poslat peníze co nejdříve.

Vytvořeno: 22.4.2020

Oznámení s nařízením č. 8/2020 - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 759 ze dne 20.4.2020 nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 20.4.2020.

Vytvořeno: 22.4.2020

Upozornění na nový zákon

Informace

Upozornění na nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

Vytvořeno: 20.2.2020

Elektronické podání

Informace

Elektronické podání pro podnikatelskou veřejnost prostřednictvím aplikace JRF

Vytvořeno: 17.4.2019