Upozornění pro podnikatele na termín 1.3.2021

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele, kteří vykonávají činnosti, které jsou oborem č. 80 a 81 živnosti volné na nejzazší termín, do kterého je nutné tyto obory oznámit, tj. do 60 dnů ode dne účinnosti (1. 1. 2021) novely živnostenského zákona.

To znamená, že lhůta uplyne 1. 3. 2021.

Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby bez ohlášení příslušných oborů je přestupkem podle § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona („Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 28 odst. 1 bez ohlášení provozuje činnost, která je oborem činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu.“) a za přestupek lze uložit pokutu do výše 500.000 Kč.

Vymezení činností oboru 80 spočívající v poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy:

  • zakládání právnických osob nebo svěřeneckých fondů,
  • jednání za právnickou osobu nebo svěřenecký fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správnou právnické osoby nebo svěřeneckého fondu,
  • poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu,
  • jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, nebo
  • jednání za tuto osobu při činnostech uvedených v písmenu g).

Vymezení činností oboru 81 spočívající v poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem:

  • nákup, prodej, uchovávání, spravování pro jiného, převádění nebo zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuálního aktiva, poskytování finančních služeb týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, popř. poskytování obdobných služeb spojených s virtuálním aktivem.

Vymezení těchto činností vychází z definic uvedených v § 2 písm. h) a § 4 a 9 zákona č. 253/2008 Sb., do doby, než nabyde účinnosti novelizované znění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno: 2.2.2021