Informace pro podnikatele - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva ČERVEN 2020

Informace

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva ČERVEN 2020

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva ČERVEN 2020

Stanovené období: od 1. června do 30. června 2020

Datum vyhlášení: 13. 7. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 7. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 8. 2020 do 23:59

Způsob podání: formulář naleznete níže. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost v rámci jednoho měsíce.

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, zejm. dopadů spojených s péčí o děti nebo jiné osoby, které nemohou navštěvovat uzavřenou školu nebo jiné zařízení a OSVČ o ně musí pečovat, nebo neumístí dítě či osobu do školy nebo jiného zařízení z důvodů uvedených níže.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemohla vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvovalo/navštěvovaly školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nebo v návaznosti na ně a je/jsou mladší 13 let, nebo OSVČ, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemohla vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o osobu/osoby, která/které je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemohla/nemohly navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo která/které byla/byly
v návaznosti na mimořádná opatření proti šíření infekce COVID-19 místěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.

Podpořeny budou také OSVČ, které neumístily dítě či osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) do školy nebo jiného zařízení s ohledem
na níže uvedené důvody (žadatel vybere jeden, který nejvíce odpovídá jeho situaci).

Důvody, proč dítě nenavštěvovalo školu nebo jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny:

 1. Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 2. Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 3. Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
 4. Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
 5. Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče

Dotace bude proplacena na bankovní účet žadatele.

Na dotaci není právní nárok.

Výše dotace: 500 Kč/den

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Podání žádosti učiní žadatel pouze
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpcer, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpcer“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpcer“.

Co je uznávaný elektronický podpis, naleznete níže v přílohách ke stažení.

Do žádosti žadatel vyplní název, adresu a webové stránky školského, nebo jiného dětského zařízení, popř. sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.

V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude umístěn ZDE od 15. 7. 2020 od 9:00 hodin. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za měsíc červen 2020.

Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU. Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze PROSÍME ŽADATELE, ABY PŘI ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTI POŠTOU JEDNOTLIVÉ LISTY NESEŠÍVALI, urychlí se tím zpracování.

ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků.

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva ČERVEN 2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

OŠETŘOVNÉ červen.docx

Vytvořeno: 15.7.2020