Nové právní předpisy a změny související se živnostenským podnikáním od 1.1.2021

 • 527/2020 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
  • účinnost 1.1.2021,
  • vázanou živnost "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" a obory činnosti živnosti volné "Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy" a "Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem" nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná; na živnostenský úřad musí doložit též seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem,
  • obory živnosti volné "Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy" a "Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem" lze provozovat pouze v případě, že byly ohlášeny,
  • dále se v živnostenském zákoně (mimo jiné) mění v  Příloha č. 4 k živnostenskému zákonu - Živnost volná.
 • 540/2020 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
  • účinnost 1.1.2021,
  • v rámci Centrálního registračního místa, zřízeného na živnostenském úřadě, může osoba společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi učinit oznámení o vstupu do paušálního režimu; jedná se tedy o začínající podnikatele.
 • 117/2020 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • účinnost od 1.1.2021 (účinnost zákona změněna zákonem č. 422/2020 Sb.),
  • fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce. Živnostenský úřad následně žádost předá Ministerstvu pro místní rozvoj.
 • 336/2020 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • účinnost od 1.1.2021,
  • živností není nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.
 • 543/2020 Sb. - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  • účinnost od 1.1.2021,
  • živností není činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
 • 255/2019 Sb. - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
  • účinnost od 1.1.2021,
  • živností není činnost fyzických osob-soudních tlumočníků a soudních překladatelů,
  • živností není výkon znalecké činnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů.
Vytvořeno: 6.1.2021