Žádost o koncesi - fyzické i právnické osoby

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o koncesi - fyzické i právnické osoby

4. Základní informace k životní situaci

Koncesovanou živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získají příslušné živnostenské oprávnění.
Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.
Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. - Koncesované živnosti

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 1. fyzická osoba, která je plně svéprávná, bezúhonná, příp. zastoupená zvoleným zmocněncem na základě písemné plné moci. Plnou svéprávnost lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 2. právnická osoba, za kterou jedná osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, likvidátor, příp. zastoupená zvoleným zmocněncem na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • osobně na živnostenském úřadu

Žádost o koncesi se zpracovává na zdejším živnostenském odboru přímo s referentkou, která zpracovává informace v počítači v programu JRF (Jednotný registrační formulář) –  Jednotný registrační formulář - FOJednotný registrační formulář - PO

Při přijetí žádosti o koncesi je nutné zaplatit správní poplatek 1000,- Kč (při vstupu do živnostenského podnikání) nebo 500,-Kč (pokud žadatel již podniká).
Poplatek se hradí na živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 a je splatný při podání. Lze platit platební kartou nebo v hotovosti.

Pokud bude chtít ohlašovatel využít CRM (Centrálního registračního místa), musí předem vědět, pro SSZ (Správu sociálního zabezpečení), zda bude provozovat živnost jako hlavní nebo vedlejší činnost.

UPOZORNĚNÍ ! – Při vedlejší činnosti je nutné mít s sebou potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdanitelných příjmech za předcházející kalendářní rok. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, a dále prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).

přihláška k registraci FU PO

Příloha pro SSZ.pdf

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o udělení koncese se podává v písemné nebo elektronické podobě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci  - viz. uvedeno v bodu 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o udělení koncese lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, protože místní příslušnost byla zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.). Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:

Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280/28
163 00 Praha 6 – Řepy
datová schránka ID: 4mnbvza

Budovu úřadu naleznete na výše uvedené adrese v objektu panelového domu, 3. patro. Budova se nachází v blízkosti zastávky „Za Slánskou silnicí„.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. FYZICKÁ OSOBA

 • platný průkaz totožnosti;
 • doklad o bezúhonnosti
  Zákonem č. 351/2011 Sb. byla od 1.1.2012 změněna právní úprava živnostenského zákona tak, že fyzické osoby budou nadále předkládat doklady o své bezúhonnosti vydané příslušným orgánem ZÁSADNĚ PODLE SVÉHO OBČANSTVÍ !!!
  • bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z rejstříku trestů (žádost vyřizuje v elektronické podobě živnostenský úřad při zpracování žádosti o koncesi);
  • u občanů jiných členských států Evropské unie se bezúhonnost prokazuje výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (překlad do českého jazyka může být neformální), nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se jako u občana České republiky (žádost o výpis vyřizuje živnostenský úřad). Nevydává-li stát EU výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti (vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu);
  • u občanů ostatních států a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt se bezúhonnost prokazuje výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným státem jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem posledního pobytu (překlad do českého jazyka musí být učiněn tlumočníkem uvedeným v seznamu znalců). Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíce.;
 • doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi) –  Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. - Koncesované živnosti – viz. uvedeno v bodu 4;
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny musí doložit souhlas obce s umístěním sídla ohlašovny. Upozornění ! Městská část Praha 17, rada městské části Praha 17, vydala Usnesení č.76.5 ze dne 11.11.2009, kde schvaluje návrh usnesení nevydávat souhlas s umístěním místa podnikání (od 1.1.2014 sídla) v sídle Úřadu městské části Praha 17 pro fyzické osoby s bydlištěm v sídle úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy.;
 • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (zahraniční osoba, která nezřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU nebo Švýcarska);
 • doklady prokazující existenci podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku);
 • doklady o provozování podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU, EHP nebo Švýcarska);
 • ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
 1. doklad o bezúhonnosti – viz. výše uvedeno v odstavci "doklad o bezúhonnosti";
 2. doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
 3. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně před živnostenským úřadem;
 4. platný průkaz totožnosti.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

2. PRÁVNICKÁ OSOBA

Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zák. č. 418/2011 Sb.) – NETÝKÁ SE NOVĚ ZAKLADANÝCH SPOLEČNOSTÍ; podle této právní úpravy budou soudy rozhodovat o trestní odpovědnosti právnických osob a trestných činech taxativně uvedených v § 7 tohoto zákona.

Formulář naleznete na www.justice.cz – Rejstřík trestů – Formuláře – Formuláře žádostí – Žádost o výpis z Rejstříku trestů právnických osob.

 • doklad o založení nebo vzniku:
  • o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden; a nebo
  • o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Výpis z obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců.
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžádáno):
  • doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
  • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

 • je-li podnikatel zastoupen zmocněncem, nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Společně s žádostí může podnikatel využít CRM – Centrálního registračního místa na živnostenském odboru, kde

1. fyzická osoba může

 • podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 • podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

2. právnická osoba může

 • podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Osoba může společně s žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů. Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci, v oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo v oznámení o změně registračních údajů podle ustanovení § 45b odst. 1 a 2 živnostenského zákona, lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo ústně do protokolu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Osobně na živnostenském úřadu

Správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je 1000,- Kč.
Přijetí další žádosti, kdy je podnikatel již zapsán v živnostenském rejstříku činí 500,- Kč.
Poplatek se hradí v hotovosti na živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 a je splatný ke dni podání žádosti.

 • Správní poplatky při elektronickém podání

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání činí 800 Kč.
Přijetí další žádosti o koncesi činí 400 Kč.
Změna rozhodnutí o udělení koncese činí 400 Kč.
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnosti činí 400 Kč.
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny činí 80 Kč.

Předmětem poplatku není změna oboru činnosti živnosti volné, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a ohlášení nebo zrušení provozovny.

Postup při řešení úhrady správního poplatku při elektronickém podání je uveden v odkazu – Správní poplatky při elektronickém podání | Praha 17 (repy.cz)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li ohlašovatel všechny podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Není-li splněna některá z podmínek provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy, živnostenský úřad žádost zamítne.

Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese. Rozhodne-li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven -  Prohlášení odpovědného zástupce

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu