Oznámení o přerušení provozování živnosti

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o přerušení provozování živnosti

4. Základní informace k životní situaci

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. označovat sídlo, provozovnu; splňovat finanční způsobilost; odbornou způsobilost, odpovídat za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání aj.). Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.
Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby – statutární orgán, dále např. prokurista, likvidátor; příp. zastoupená zvoleným zmocněncem na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní rozhodnutí podnikatele přerušit provozování živnosti na určitou dobu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o přerušení provozování živnosti můžete vyřešit osobně na zdejším živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 přímo s referentkou, která zpracovává informace v programu JRF (Jednotný registrační formulář). Při sepisování oznámení o přerušení živnosti musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti. Za tento úkon se správní poplatek nevybírá. Zároveň lze využít CRM (Centrálního registračního místa), kdy se tato změna elektronicky odešle na příslušný finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Oznámení lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, písemně (lze zaslat poštou) anebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o přerušení provozování živnosti lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, protože místní příslušnost byla zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.).  Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:
Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280 (3.patro)
163 00 Praha 6 - Řepy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti; v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete na stránkách www.mpo.cz – „Změnový list“ - Změnový list.pdf

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení o přerušení provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány; pokud však podnikatel provozuje živnost v provozovně, měl by současně s oznámením o přerušení provozování živnosti oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně. Podnikatel je dále povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu