Oznámení změn – ohlášení živnosti

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení změn – ohlášení živnosti

4. Základní informace k životní situaci

  1. Fyzické osoby nejčastěji oznamují změny získání akademického titulu, sídla (do 1. 1. 2014 místa podnikání), umístění odštěpného závodu, přidělení nebo změny rodného čísla, změna pobytu v ČR, změna doby, na kterou byl průkaz vydán (u zahraničních FO), údaje o tom, že se fyzická osoba zapsala do obchodního rejstříku nebo z něj byla vymazána, rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu podnikání, odpovědného zástupce, je-li ustanoven, zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo informačním systému evidence obyvatel.
  2. Právnické osoby oznamují změny názvu, firmy, právní formy, sídla společnosti, statutárního orgánu i osobních údajů (např. bydliště, příjmení); rozšíření nebo zúžení dosavadního předmětu podnikání; údaje o tom, že se právnická osoba zapsala do obchodního rejstříku nebo z něj byla vymazána, přidělení identifikačního čísla osoby (IČO), odpovědného zástupce, je-li ustanoven; zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo informačním systému evidence obyvatel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlásit změnu může:

  1. fyzická osoba, která je plně svéprávná, bezúhonná, příp. zastoupená zvoleným zmocněncem na základě písemné plné moci. Plnou svéprávnost lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
  2.  právnická osoba, za kterou jedná osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, likvidátor, příp. zastoupená zvoleným zmocněncem na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech , v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem ČR, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Předem se také ohlašuje zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně, tzn. před zahájením nebo ukončením činnosti. Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují, pokud je živnostenský úřad nevede ve své evidenci. Výjimkou je pouze změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem.

UPOZORNĚNÍ! Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné nebo elektronické formě živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

· Osobně na živnostenském úřadu - oznámení změn se zpracovává na zdejším živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 přímo s referentkou, která zpracovává informace přímo do programu JRF (Jednotný registrační formulář) – tzv. „změnový list“ – Změnový list.pdf . Pokud bude podnikatel vyžadovat výpis z Živnostenského rejstříku s provedenou změnou, tak je tento úkon zpoplatněn částkou 100,- Kč. Tento poplatek je splatný při podání v hotovosti nebo platební kartou.

· Elektronické podání – viz. odkaz Elektronické podání a Správní poplatky při elektronickém podání – Elektronické podání | Praha 17 (repy.cz) a Správní poplatky při elektronickém podání | Praha 17 (repy.cz)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení změn lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, protože místní příslušnost byla zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.). Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:

Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280/28
163 00 Praha 6 – Řepy
datová schránka ID: 4mnbvza

Budovu úřadu naleznete na výše uvedené adrese v objektu panelového domu, 3. patro. Budova se nachází v blízkosti zastávky „Za Slánskou silnicí“.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

10.1. Fyzická osoba připojí:

  • platný průkaz totožnosti;
  • k oznámení sídla, není-li sídlo totožné s bydlištěm (bývalé místo podnikání) – doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí (např. nájemní, podnájemní či kupní smlouva nebo písemné prohlášení vlastníka nemovitosti uvedené na výpisu z Katastru nemovitostí).

Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště není povinen při změně bydliště změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.

Upozornění! Městská část Praha 17, rada městské části Praha 17, vydala Usnesení č. 76.5 ze dne 11.11.2009, kde schvaluje návrh usnesení nevydávat souhlas s umístěním místa podnikání (od 1.1.2014 sídla) v sídle Úřadu městské části Praha 17 pro fyzické osoby s bydlištěm v sídle úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy.

  • pro změnu odpovědného zástupce – doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (je-li zákonem požadována), prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

10.2. Právnická osoba připojí:

  • pro změnu odpovědného zástupce – doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (je-li zákonem požadována), prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře naleznete na stránkách www.mpo.cz – v sekci Podnikání – Živnostenské podnikání – CRM – Jednotný registrační formulář – Jednotný registrační formulář | MPO nebo na zdejších stránkách u jednotlivých životních situací.

Formulář – Změnový list

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • osobně na živnostenském úřadu – správní poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku s provedenou změnou činí 100,- Kč. Poplatek se hradí v hotovosti na živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 a je splatný při podání. Nelze platit platební kartou, složenkou ani kolky.
  • elektronické podání - správní poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny činí 80 Kč. Postup při řešení úhrady správního poplatku při elektronickém podání je uveden v odkazu – Správní poplatky při elektronickém podání | Praha 17 (repy.cz)

POZOR! Předmětem poplatku není změna oboru činnosti živnosti volné, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a ohlášení nebo zrušení provozovny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na základě oznámení změn živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena příslušnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při změně odpovědného zástupce – odpovědný zástupce, jinak nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu