Oznámení změn – ohlášení živnosti

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení změn – ohlášení živnosti

4. Základní informace k životní situaci

 1. Fyzické osoby nejčastěji oznamují změny příjmení, obchodní firmy, získání titulu, bydliště, pobytu v ČR, místa podnikání (od 1.1.2014 sídla), přidělení nebo změny rodného čísla, změna doby, na kterou byl průkaz vydán (u zahraničních FO), údaje o tom, že se fyzická osoba zapsala do obchodního rejstříku nebo z něj byla vymazána, rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu podnikání, odpovědného zástupce, je-li ustanoven, zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo informačním systému evidence obyvatel.
 2. Právnické osoby oznamují změny názvu, firmy, právní formy, sídla společnosti, statutárního orgánu i osobních údajů (např. bydliště, příjmení); rozšíření nebo zúžení dosavadního předmětu podnikání; údaje o tom, že se právnická osoba zapsala do obchodního rejstříku nebo z něj byla vymazána, přidělení identifikačního čísla osoby  (IČO), odpovědného zástupce, je-li ustanoven; zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo informačním systému evidence obyvatel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlásit změnu může:

 1. fyzická osoba, která je plně svéprávná, bezúhonná, příp. zastoupená zvoleným zmocněncem na základě písemné plné moci. Plnou svéprávnost lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 2. právnická osoba, za kterou jedná osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, likvidátor, příp. zastoupená zvoleným zmocněncem na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech (pokud je podnikatel občanem ČR) nebo v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem). Předem se také ohlašuje zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně, tzn. před zahájením nebo ukončením činnosti.

 1. Fyzická osoba – podnikatel může na živnostenském úřadě, který plní funkci centrálního registračního místa (dále CRM), ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů vůči správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně nebo úřadu práce.
 2. Právnická osoba – podnikatel může na příslušném živnostenském úřadě, který plní funkci CRM, ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů vůči finančnímu úřadu nebo úřadu práce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným oznámením změn živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Oznámení změn se zpracovává na zdejším živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 přímo s referentkou, která zpracovává informace přímo do počítače v programu JRF (Jednotný registrační formulář) – tzv. „změnový list“ - Změnový list.pdf . Pokud bude podnikatel vyžadovat výpis z Živnostenského rejstříku s provedenou změnou, tak je tento úkon zpoplatněn částkou 100,- Kč. Tento poplatek je splatný při podání v hotovosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení ohlášení živnosti lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, protože místní příslušnost byla zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.).  Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:
Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280 (3.patro)
163 00 Praha 6 - Řepy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. Fyzická osoba připojí:

 • platný průkaz totožnosti;
 • k oznámení sídla, není-li sídlo totožné s bydlištěm (bývalé místo podnikání) – doklad  prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí (např. nájemní, podnájemní či kupní smlouva, event. výpis z Katastru nemovitostí); Upozornění! Městská část Praha 17, rada městské části Praha 17, vydala Usnesení č. 76.5 ze dne 11.11.2009, kde schvaluje návrh usnesení nevydávat souhlas s umístěním místa podnikání (od 1.1.2014 sídla) v sídle Úřadu městské části Praha 17 pro fyzické osoby s bydlištěm v sídle úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy;
 • pro změnu odpovědného zástupce – doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (je-li zákonem požadována), prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

2. Právnická osoba připojí:

 • pro změnu odpovědného zástupce – doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (je-li zákonem požadována), prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • potřebné formuláře naleznete na stránkách www.mpo.cz
 • k vyzvednutí přímo na živnostenském úřadě;
 • elektronické podání – pokud podnikatel přijde osobně na živnostenský odbor, nevyplňuje žádný formulář, ale nahlásí referentce své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Referentka dané úkony zapíše do systému, vytiskne vyplněný změnový list a podnikatel správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku.

Společně s ohlášením může podnikatel využít CRM – Centrálního registračního místa – což znamená, že se veškeré změny elektronicky předají příslušnému finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně nebo úřadu práce.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání výpisu z Živnostenského rejstříku s provedenou změnou činí 100,- Kč. Poplatek se hradí v hotovosti na živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 a je splatný při podání. Nelze platit platební kartou, složenkou ani kolky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na základě oznámení živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena příslušnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při změně odpovědného zástupce – odpovědný zástupce, jinak nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu