Oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

3. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

4. Základní informace k životní situaci

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách, pokud má podnikatel právní důvod pro jejich užívání. V jedné provozovně může být provozováno i více živností. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby – statutární orgán, dále např. prokurista, likvidátor; příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to však neplatí pro automaty a mobilní provozovny, které jsou této povinnosti zproštěny. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce (např. stánek nebo pojízdná provozovna atd.).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozovny se podává v písemné nebo elektronické formě živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

  • Osobně na živnostenském úřadu - oznámení změn se zpracovává na zdejším živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 přímo s referentkou, která zpracovává informace přímo do programu JRF (Jednotný registrační formulář) – tzv. „změnový list“ – Formulář – Změnový list , a poté vyhotoví vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku. Správní poplatek se za tento úkon nevybírá. Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku vydá referentka podnikateli buď přímo na místě nebo po domluvě zašle elektronicky, popř. prostřednictvím České pošty.
  • Elektronické podání – viz. odkaz Elektronické podání – Elektronické podání | Praha 17 (repy.cz)
  • Písemně – oznámení lze podat přímo na podatelnu v budově zdejšího úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy nebo zaslat dokument s předepsanými údaji i prostřednictvím České pošty a nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, protože místní příslušnost byla zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.). Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:

Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280/28 (3.patro)
163 00 Praha 6 – Řepy
datová schránka ID: 4mnbvza

Budovu úřadu naleznete na výše uvedené adrese v objektu panelového domu, 3. patro. Budova se nachází v blízkosti zastávky „Za Slánskou silnicí“.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti; v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc. Podnikatel dále musí vědět údaje o provozovně: přesnou adresu provozovny, datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, předmět podnikání v provozovně a u živnosti volné i obor činnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete na stránkách www.mpo.cz – „Změnový list“ – Formulář – Změnový list

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obsahuje-li oznámení o provozovně všechny údaje stanovené živnostenským zákonem, živnostenský úřad přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  • Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.
  • Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.
  • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (např. podle zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon) a byla řádně označena (§ 17 odst.7 a 8 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).
  • Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.
  • Podnikatel je povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky (§ 31 odst. 16 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu