Žádost o výpis a sestavu z Živnostenského rejstříku

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o výpis a sestavu z Živnostenského rejstříku

4. Základní informace k životní situaci

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (tuto funkci plní odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu) a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady, které mohou zapisovat údaje do rejstříku, nahlížet a pořizovat z něj výpisy či opisy a krajské živnostenské úřady, které jsou oprávněny pouze do rejstříku nahlížet a pořizovat z něj výpisy či opisy bez provádění změn v údajích. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související
s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v § 60 odst. 2 Živnostenského zákona, pokud není dále stanoveno jinak.
Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem (§ 60 odst. 3 písm. a), b) a c) Živnostenského zákona):

 • v části tvořené údaji uvedenými v § 60 odst. 2 písm. m) a r) (údaje o pokutách a adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h) živnostenského zákona), údaji o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodnými čísly,
 • ostatními údaji uvedenými v § 60 odst. 2 živnostenského zákona po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele,
 • ostatními údaji uvedenými v § 60 odst. 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o výpis – kdokoliv, kdo požádá o úplný nebo částečný výpis z živnostenského rejstříku - (dle ustanovení § 60 odst. 4–9 živnostenského zákona);
o sestavu – žádost o poskytnutí sestavy může požádat kdokoliv u úřadu příslušného (dle § 71 odst. 5 živnostenského zákona).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • u výpisu je podmínkou dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán;
 • u sestavy musí v žádosti kromě náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat rozsah požadované sestavy (dle § 60 odst. 7 živnostenského zákona).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. Uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá. Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě:

 • výpis podnikateli, který splnil všechny podmínky stanovené zákonem a byl proveden zápis do živnostenského rejstříku (§ 47 odst. 2 nebo 3);
 • úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku za podmínek stanovených v § 60 odst. 4 živnostenského zákona;
 • částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu za podmínek stanovených v § 60 odst. 4 živnostenského zákona;
 • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

Živnostenský úřad poskytuje informace z neveřejné části živnostenského rejstříku podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jiným právními předpisy (§60 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona).

Živnostenský úřad poskytuje údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku uvedené v § 60 odst. 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem.

Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnou třetí osobě (dle § 60 odst. 6 živnostenského zákona).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, jelikož byla zrušena místní příslušnost k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.) nebo lze podání učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Point). Pokud se rozhodnete učinit podání na živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:

Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280/28 (3.patro)
163 00 Praha 6 – Řepy
datová schránka ID: 4mnbvza

Budovu úřadu naleznete na výše uvedené adrese v objektu panelového domu, 3. patro. Budova se nachází v blízkosti zastávky "Za Slánskou silnicí".

Žádost o poskytnutí sestavy je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 živnostenského zákona: "vydává ji podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání".

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti; v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Forma žádosti o výpis a sestavu z Živnostenského rejstříku není předepsána.
Žádost o sestavy
žádost o výpis z ŽR

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • u výpisu činí správní poplatek 20,- Kč za každou i započatou stránku;
 • u sestavy činí správní poplatek za údaje o jednom podnikateli 5, - Kč.

Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 a je splatný při podání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků, zpravidla na počkání, nejpozději do 30 dnů.

Sestava se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti (§ 60 odst. 8 živnostenského zákona).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu