Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

3. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

4. Základní informace k životní situaci

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění je tak projevem vůle podnikatele, nikoli jeho povinností. Při samotném ukončení podnikatelské činnosti se k žádosti o zrušení živnostenského oprávnění nedokládá souhlas správce daně s ukončením činnosti. I přesto má však podnikatel povinnost oznámit ukončení podnikatelské činnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Tuto povinnost může uskutečnit i prostřednictvím CRM (Centrálního registračního místa) přímo na živnostenském úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zrušit živnostenské oprávnění může podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, prokurista, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

uvedeno v bodu 7

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné nebo elektronické formě živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Zároveň lze využít CRM (Centrálního registračního místa), kdy se tato změna elektronicky přepošle na příslušný finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

  • Osobně na živnostenském úřadu - žádost o zrušení živnostenského oprávnění se zpracovává na zdejším živnostenském odboru ÚMČ Praha 17 přímo s referentkou, která zaznamená informace přímo do programu JRF (Jednotný registrační formulář) – tzv. „změnový list“ – Formulář – Změnový list , a poté vyhotoví rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost. Správní poplatek se za tento úkon nevybírá. Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění vydá referentka podnikateli buď přímo na místě (kdy se vzdá práva na odvolání, a poté nabyde právní moci) nebo po domluvě zašle elektronicky popř. prostřednictvím České pošty.
  • Elektronické podání – viz. odkaz Elektronické podání – Elektronické podání | Praha 17 (repy.cz)
  • Písemně – oznámení lze podat přímo na podatelnu v budově zdejšího úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy nebo zaslat dokument s předepsanými údaji i prostřednictvím České pošty a nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadu v rámci celé ČR, jelikož byla místní příslušnost zrušena k 1. 7. 2008 (zákon č.130/2008 Sb.). Zápis do živnostenského rejstříku tak provede živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Pokud se rozhodnete učinit podání na zdejším živnostenském odboru, tak se obraťte na níže uvedenou adresu:

Úřad městské části Praha 17
Živnostenský odbor
Španielova 1280/28 (3.patro)
163 00 Praha 6 – Řepy
datová schránka ID: 4mnbvza

Budovu úřadu naleznete na výše uvedené adrese v objektu panelového domu, 3. patro. Budova se nachází v blízkosti zastávky „Za Slánskou silnicí“.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti; v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete na stránkách www.mpo.cz – „Změnový list“ – Formulář – Změnový list

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány; pokud však podnikatel provozuje živnost v provozovně, měl by současně se zrušením živnostenského oprávnění oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je dále povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo adresu sídla správního orgánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ano, dle pokynu na www.rzp.cz – Elektronické podání

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu