Văn phòng Thư ký (Kancelář tajemníka)

Žalanského 291/12b, tầng mặt đất, phòng 106
điện thoại: 234 683 519, fax: 235 315 298

  • Bộ phận hỗ trợ hành chính và tổ chức khi hoàn thành các nhiệm vụ được ủy thác bởi bộ luật thủ đô Praha.
  • Soạn thảo và ban hành các quy chế nội bộ và các biện pháp khác liên quan đến công tác quản lý và tổ chức công việc, thực hiện chính sách nhân sự của ủy ban và hoàn thành các nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ thông tin mật, kế hoạch chống khủng hoảng, huy động kinh tế, bảo vệ người dân, an toàn lao động và phòng cháy.
  • Giải quyết các vi phạm
  • Thực hiện các công việc công ích

Các mẫu đơn điện tử: