Odbor kanceláře tajemníka

 

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor kanceláře tajemníka

sídlo: Žalanského 291/12b

Kontaktní osoba

Bc. Jana Luksová
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
kancelář: 106
tel: 234 683 519
e-mail: jana.luksova@praha17.cz

Vedoucí odboru

JUDr. Jana Foltánková
kancelář: 209
tel: 234 683 505
e-mail: jana.foltankova@praha17.cz

Popis odboru

(1) Odbor-kancelář tajemníka je zřízen RMČ pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 17, zařazených do ÚMČ, dále pro zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva MČ Praha 17.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor-kancelář tajemníka zřízen RMČ jako specializované odborné pracoviště zajišťující činnosti v oblasti obrany obyvatelstva ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor-kancelář tajemníka zřízen RMČ pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 17, zařazených do ÚMČ Praha 17, dále zabezpečení informačních systémů, činností v oblasti krizového řízení a sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů

Výkon činností Právního oddělení v přenesené a samostatné působnosti specifikované níže:

 • vypracovává posudky k právní problematice
 • na základě pověření starosty zastupuje MČ v právních sporech
 • vypracovává znění smluv
 • poskytuje právní poradenství uvolněným členům ZMČ ve věcech problematiky MČ
 • poskytuje právní poradenství pracovníkům úřadu ve věcech problematiky úřadu MČ prostřednictvím vedoucích odborů, nebo tajemníka úřadu MČ
 • řeší problematiku vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů
 • projednává přestupky a výkon obecně prospěšných prací.
 • Právní oddělení v přenesené působnosti vede přestupkové řízení s výjimkou přestupků podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; podílí se na vedení rejstříku přestupků u městské části Praha 17 a zpracovává statistiku přestupkového řízení za úřad městské části Praha 17 (dle požadavku MV ČR resp. MHMP), koordinuje činnost odborů úřadu městské části Praha 17 při výkonu této agendy a poskytuje jim potřebnou metodickou pomoc; vyřizuje dožádání BIS dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění (v souladu s § 13 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; zabezpečuje úkoly vyšetřovací agendy, lustrace v rámci centrální evidence přestupků úřadu městské části Praha 17 pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a ve vztahu k vojákům na základě dožádání vojenských orgánů (v souladu s § 8 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů); vede korespondenci se zdravotními pojišťovnami ve věci regresních náhrad v souvislosti s přestupkovým řízením (v souladu s § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů); zpracovává výkazy pokut a náhrad nákladů řízení pro potřeby Ekonomického odboru, které se vymáhají (dle § 176 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů); pro potřeby přestupkového řízení spolupracuje s centrálním registrem obyvatel při zjišťování pobytu občanů v souladu s § 8 a 22 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů; spolupracuje s Městskou policií při předvádění občanů, kteří se nedostavují k přestupkovému řízení v souladu s § 60 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; k požadavku soudu zajišťuje administraci agendy výkonu trestu obecně prospěšných prací; vykonává metodickou a odbornou pomoc v oblasti řízení o přestupcích.
 • Právní oddělení je v samostatné působnosti:
  • garantem zákonnosti právních jednání městské části Praha 17, a za tím účelem zpracovává právní stanoviska k právním jednáním, z nichž by mohla městské části Praha 17 vzniknout škoda nebo bezdůvodné obohacení; podílí se na zpracování složitých právních úkonů, zejména smluv a zadávacích řízení; poskytuje právní služby pro uvolněné zastupitele městské části Praha 17, tajemníka úřadu městské části Praha 17, vedoucí odborů úřadu městské části Praha 17 a interního auditora; podává závazné výklady právních norem; spolupracuje s právními útvary Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy; v případě potřeby provádí právní osvětu pro zastupitele a úředníky městské části Praha 17,
  • poskytuje právní ochranu vůči protiprávním jednáním třetích osob vůči městské části Praha 17, a za tím účelem důsledně využívá všech právem aprobovaných prostředků pro hájení zájmů městské části Praha 17; vyhodnocuje podání třetích stran z hlediska jejich právní důvodnosti; zpracovává vyjádření k podáním, právně napadajícím městskou část Praha 17; v případě porušení zákona městskou částí Praha 17 vyvíjí úsilí o mimosoudní narovnání; zastupuje městskou část Praha 17 v právních jednáních; zajišťuje výkon pravomocných rozhodnutí; zabezpečuje vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů; postupuje podle zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů; zpracovává výpovědi z nájmů a jejich zrušení; vyřizuje námitky proti výpovědi z nájmu bytu; připravuje podklady pro jednání rady městské části Praha 17 Praha 17 a zastupitelstva městské části Praha 17; zpracovává a eviduje podklady pro vedení soudních sporů; zajišťuje uzavírání dohod o splátkách dluhů včetně notářských zápisů; předkládá návrhy na odpis pohledávek z občanskoprávních titulů radě městské části Praha 17 a zastupitelstvu městské části Praha 17; zajišťuje čtvrtletní zprávy o stavu pohledávek z občanskoprávních titulů.
 • Právní oddělení dále provádí registraci smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečuje personálně funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro úřad městské části. Pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 17 a pro korporace založené městskou částí Praha 17 tak činí na základě smlouvy mezi městskou částí Praha 17 a jí zřízenou příspěvkovou organizací nebo jí založenou korporací.

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.