Zpráva z kontrol za 1. pololetí 2017

Zpráva o výsledcích kontrol Odborů ÚMČ Praha 17 a příspěvkových organizací v I. pololetí 2017

Dle § 26 Zákona 255/2012  Sb., o kontrole (kontrolní řád), kontrolní orgán alespoň jednou ročně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 17:

 • ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova ulice, pracoviště Laudova ulice
 • ZŠ Jana Wericha, ul. Španielova
 • MŠ ul. Socháňova
 • MŠ ul. Laudova
 • MŠ Pastelka, ul. Bendova
 • MŠ ul. Bendova
 • ZUŠ Blatiny, ul. Španielova
 • Kulturní centrum Průhon
 • Centrum sociálně zdravotních služeb

V průběhu měsíců únor a březen 2017 byla provedena na všech příspěvkových organizacích pravidelná kontrola: inventarizace majetku a závazků dle Zákona 563/1991 Sb. a ustanovením § 5 Vyhlášky 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků.
V průběhu všech kontrol na místě nebyly shledány závažné nedostatky v evidenci majetku a závazků.

Odbory ÚMČ Praha 17:

V I. pololetí 2017 byly provedeny následující kontroly:

V měsíci dubnu byla provedena kontrola Odboru hospodářské správy

 • Kontrola závěrů předchozí kontroly
 • Vnější kontroly 2016 a jejich závěry
 • Kontrola skladové evidence
 • Kontrola vozového parku – kniha jízd, evidence, pojištění

V měsíci květnu byla provedena kontrola Odboru školství a kultury

 • Kontrola závěrů předchozí kontroly
 • Vnější kontroly 2016 a jejich závěry
 • Kontrola čerpání rozpočtu škol a školek, KC Průhon
 • Kontrola čerpání dotací příspěvkových organizací 2016

V měsíci červnu byla provedena kontrola Odboru výstavby

 • Vnější kontroly 2016 a jejich závěry
 • Kontrola závěrů předchozí kontroly
 • Kontrola evidence správních poplatků

Závěr:

Kontrolou na místě nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných oblastech, nebyly proto ani stanoveny doporučení, nebyly uděleny ani sankce. Byla učiněna jen drobná doporučení.
Veškeré kontroly odborů prováděl Referát kontroly a problematiky pojištění Kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 17 v souladu s plánem kontrol. Kontrolu inventarizace majetku a závazků příspěvkových organizací provedli v součinnosti  Referát kontroly a problematiky pojištění Kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 17 s Odborem školství a kultury ÚMČ Praha 17.

Rostislav Raška
ÚMČ Praha 17
Referát kontroly a problematiky pojištění
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6 – Řepy

Mobil: 724 514 386
e-mail: rostislav.raska@praha17.cz
 

Zpráva o výsledcích kontrol odborů v 1. pololetí 2017

Vytvořeno: 13.7.2017