Tajemník úřadu

Tajemník úřadu
Bc. Petr Loučka
Telefon:
234 683 111 - podatelna
234 683 519 - sekretariát
FAX: 235 300 129

Kancelář tajemníka úřadu je servisním útvarem, který zajišťuje administrativní a organizační podporu úřadu při plnění úkolů, které mu svěřuje zejména zákon o hlavním městě Praze.

Kancelář tajemníka úřadu připravuje a vydává vnitřní předpisy a další opatření, související s řízením a organizací práce, realizuje personální politiku úřadu a plní úkoly na úseku ochrany utajovaných skutečností, krizového plánování, hospodářské mobilizace, ochrany obyvatelstva, bezpečnosti práce a požární ochrany.