Phòng Phát triển và đầu tư địa phương (Odbor územního rozvoje a investic)

Španielova 1280, tầng 2

  • Thông tin về việc sử dụng đất
  • Thông tin về sự thay đổi hoặc sửa đổi quy hoạch vùng
  • Thông tin về những mảnh đất thích hợp để xây dựng
  • Thông tin về sự phát triển của quận
  • Thông tin về những công trình sắp tới trên địa bàn của quận
  • Thông tin về giá đất theo bản đồ giá của thủ đô Praha
  • Thông tin về những cuộc đấu thầu chọn nhà cung cấp sắp tới

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00