Odbor územního rozvoje a investic

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor územního rozvoje a investic

sídlo: Španielova 1280, 2.patro

Vedoucí odboru

Mgr. Jiří Matušek
tel: 234 683 216
e-mail: jiri.matusek@praha17.cz

Popis odboru

Zabezpečuje komplexní koncepci rozvoje Městské části Praha 17. Připravuje podklady nezbytné pro schvalování rozvoje území pro orgán samosprávy pro Radu a Zastupitelstvo Městské části Praha 17 Vydává stanoviska k dokumentaci k umísťování staveb a zastupuje Městskou část při těchto řízeních dle stavebního zákona Poskytuje informace veřejnosti , vlastníkům a investorům v oblasti koncepce rozvoje Městské části Praha 17 , informace ohledně územního plánu, o inženýrských sítích , připravovaných stavbách, stavební uzávěře,ochranném hlukovém pásmu letiště Praha, o cenách pozemků dle cenové mapy hl,m, Prahy Zajišťuje zveřejňování úředních listin na úřední desce dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád Vyřizuje žádosti o změny územního plánu a předkládá k projednání zastupitelstvu městské části Zpracovává připomínky ke změnám vyhlášky č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu hl.m. Prahy a předkládá zastupitelstvu městské části Zajišťuje konzultace připravovaných projektů potřebných pro koncepci rozvoje městské části. Zajišťuje a zpracovává podklady pro veřejnou zakázku , provádí výběr dostupného materiálu, zajišťuje vhodné dostupné zhotovitele Zajišťuje inženýrskou činnost na přípravu vlastních investic Podílí se na přípravě regenerace panelových domů a školských staveb ve svěření městské části.

Odbor poskytuje tyto informace občanům

Funkční využití pozemků o změnách a úpravách územního plánu, o případných vhodných pozemcích na výstavbu ,o rozvoji městské části, o připravovaných stavbách na území městské části, o Cenách pozemků dle cenové mapy hl.m. Prahy o připravovaných výběrových řízeních na dodavatele.

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-13.00 hod.
Středa: 13.00-17.00 hod.

  • Písemná podání odboru územního rozvoje a investic lze doručit poštou na adresu úřadu nebo osobně do hlavní podatelny úřadu v pracovní dny, v úředních dnech též do podatelny Španielova 1280, 3.patro.