Kontakty odboru územního rozvoje a investic

Odbor územního rozvoje a investic

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Radim Drmola Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce referent Pracovní činnost řízení a koordinace činnosti související s agendou evropských fondů a dotací; manažer projektů spolufinancovaných z fondů EU a dotací; zodpovědnost za plnění dotačních podmínek; zástupce MČ ve věcech projektových žádostí; jednání s poskytovateli dotací (MHMP, SFŽP, MPSV, apod.); monitoring dotačních příležitostí a vedení analýz Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 291
radim.drmola@praha17.cz
Jméno Zuzana Kratochvílová, DiS. Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce referentka Pracovní činnost koordinátorka strategického plánu Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 267
zuzana.kratochvilova@praha17.cz
Jméno Ing. Eva Malíková Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce referentka Pracovní činnost veřejné zakázky malého rozsahu; administrativní činnost odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 294
eva.malikova@praha17.cz
Jméno Ing. Libuše Slezáková Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborná referentka Pracovní činnost veřejné zakázky investičních akcí; inženýrská činnost pro investiční akce; výkon technického dozoru investora Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 295
libuse.slezakova@praha17.cz
Jméno Ing. Miloslav Tlustý Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborný referent Pracovní činnost informace o územním plánu; veřejné zakázky investičních akcí městské části; stanoviska k územnímu plánu za městskou část Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209D, 2. patro
234 683 214
miloslav.tlusty@praha17.cz

(1) Odbor územního rozvoje a investic je zřízen RMČ pro zabezpečení oblasti územního rozvoje MČ Prahy 17 a oblast investic MČ Praha 17

(2) Ve věcech přenesené působnosti odbor územního rozvoje a investic nevykonává žádné činnosti.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor územního rozvoje investic zřízen RMČ pro zabezpečení přípravy koncepce rozvoje území MČ Praha 17, kontrolu stavu území z hlediska funkční náplně s cílem zajištění rozvoje této lokality ve vazbě na strategické a územní plány a záměry hl. města Prahy. Dále připravuje investiční akce MČ Praha 17 od předprojektové přípravy přes projekt pro stavební povolení, zajišťuje stavební povolení a ohlášení staveb. Zajišťuje proces výběru dodavatele veřejnou zakázkou dle platného zákona o veřejných zakázkách a zajišťuje výkon technického dozoru investora.