Základní právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška hl.m. Prahy č. 32/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 33/1999 o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 66/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů