Fakta

Územní plán, jeho změny, úpravy

Odbor územního rozvoje a investic podává informace ohledně územního plánu při ústní konzultaci nebo základě písemné žádosti.

Územní plán hl.m. Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území hl.m. Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup jeho využití. Rozvíjí hl.m. Prahu jako harmonický celek zastavitelsných a nezastavitelných území při respektování a ochraně přírodních a historických, architektonických a urbanistických hodnot. Jeho součástí je vymezení veřejně prospěšných staveb. V územním plánu lze získat informace o velkých rozvojových územích, o ochranných pásmech, biokoridorech, zátopových územích, členění zeleně, zastavitelných územích, minimálních podílech bydlení, dopravě, inženýrských sítích a jiné.

Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy schválilo zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 10/05 ze dne 9.9.1999. Rada zastupitelstva hl.m. Prahy hl.m. Prahy se usnesla dne 26.10.1999 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, která nabyla účinnosti 1.1.2000.Směrná část je vymezena v textové části ÚP HMP (průvodní zpráva). Přehled směrných prvků funkčního a prostorového uspořádání v grafické části je uveden v příloze č. 2 mapového podkladu.

Změna územního plánu je zásah do závazné části Úpn, kterým se mění její obsah. Zásah do směrné části měnící její obsah je úprava územního plánu. Postup pořizování změn Územního plánu hl.m. Prahy je dán usnesením rady Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 032 ze dne 4.4.2000.

Postup při podávání návrhu na pořízení změny Úpn

1. Orgány státní správy, městské části a hl.m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny přímo Sekci útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1

2. Fyzické a právnické osoby mohou podat své návrhy na pořízení změn pouze prostřednictvím městských částí, jejichž území se návrh změn týká

Postup při podávání návrhu na změnu Úpn fyzických a právnických osob musí splňovat následující podmínky :

Podání musí mít písemnou formu, ze které bude patrná identifikace území, kterého se změna týká, popis změny, její podstata.

Náležitosti podání návrhu změny

  • Předmět navrhované změny t.j. výstižný popis změny ( změna funkčního nebo prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí-hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcí)
  • Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází)
  • Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou ( netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl.m. Prahy)
  • Snímek z katastrální mapy
  • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby podklady dostatečně prokazující potřebu navrhované změny
  • Zákres území , na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1:5000 nebo 1:2000

V případě podání návrhu na pořízení změny územního plánu, která se týká území více městských částí , musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.

Rada ZHMP zpravidla dvakrát ročně ukládá pořizovateli zpracovat zadání návrhů na pořízení změn, které do té doby byly pořizovateli doručeny.

Úprava územního plánu

Podnět na provedení úpravy územního plánu se podává prostřednictvím stavebního úřadu. Městské části jsou Sekcí útvaru rozvoje HMP vyzvání k vyjádření k navrhované úpravě Úpn. Pořizovatel rozhodne o schválení, úpravě rozsahu, nebo zamítnutí navržené úpravy.

Informace o provedených a probíhajících změnách a úpravách územního plánu územního plánu hl.m. Prahy jsou uvedeny na www.praha-mesto.cz, v části územní rozvoj.

V současné době se pracuje na novém územním plánu , který by měl nabýt platnosti v předpokládaném termínu r. 2010.

Jemu bude předcházet vydání Územně analytických podkladů a Zásad územního rozvoje kraje hl.m. Prahy.

Stavební uzávěra, ochranná pásma

Na území městské části Praha 17 se nachází

Stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy, která byla vyhlášena rozhodnutím odboru územního rozhodování MHMP 23.4.1997

Ochranné hlukové pásmo letiště Ruzyně bylo vydáno rozhodnutím odboru územního rozhodování MHMP ze dne 3.7.1998

Ochranné pásmo radioreléového spoje Dědina-Řepy vydáno rozhodnutím odboru územního rozhodování MHPM ze dne 16.6.1996.

Ochranné pásmo letiště Praha Ruzyně je vyhlášeno rozhodnutím Ministerstva dopravy ze dne 14.12.1970. Ochranné pásmo vodorovné roviny omezuje výšku nové výstavby na kótu 404 m n. m.

Veřejná zakázka

Městská část Praha 17-zadavatel veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů je povinnen provádět zveřejňování v souladu s tímto zákonem na informačním ssystému České pošty www.isvz.cz, u nadlimitních zakázek v ústředním věstníku Evropské unie. Dále jsou zveřejňovány na webových stránkách úřadu www.repy.cz a to na úřední desce, veřejné zakázky a současně v listinné formě na úřední desce Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy .

Regenerace panelových domů

V současné době probíhá zateplení objektů vč. sanace střechy, úpravy vstupů obj. Jiránkova 1135, 1136, 1137, 1138.

V přípravě je sanace panelového domu obj. Galandova 1243 - 1246.

Výměna oken bude zahájena na obj. Polikliniky Žufanova 1113, 1114 vč. bytové sekce č.p. 1112 a výměna oken v dalších panelových domech, které zajišťuje firma OPTIMIS.

Je zpracována projektová dokumentace Pasáže Makovského č.p. 1222- 1227, 1140-1145, probíhá zajištění potřebných vyjádření pro vydání územního rozhodnutí.

Výstavba jiných investorů - aktuality

Ve výstavbě je „Veterinární klinika při ul. Reinerově“

V přípravě je stavba „Polyfunkční objekt v ul. Reinerově“, zpracována je dokumentace k územnímu řízení. Objekt má garáže, showroom, kanceláře, byty.

V ul. Hofbauerova-Kolínova se připravuje výstavba Polyfunkčního objektu - garáže, nerušící výroba, kanceláře, byty.

Územní studie Řepy

Bylo zadáno zpracování územní studie Řepy. Z analýzy a následných konzultací a veřejných projednání můžou vyplynout náměty, návrhy a připomínky, které přispějí ke zlepšení potřeb M.č. Praha 17.