Kontakty odboru životního prostředí a dopravy

Odbor životního prostředí a dopravy

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ing. Jaroslava Hrdličková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Funkce vedoucí odboru Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 314
jaroslava.hrdlickova@praha17.cz
Jméno Ing. Nikola Klečanská Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí a veřejné zeleně Funkce referentka Pracovní činnost vraky, rybářské a lovecké lístky, povolení ke kácení dřevin, ochrana přírody, zábory veřejné zeleně Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 315
nikola.klecanska@praha17.cz
Jméno Ing. Vladimíra Šrámková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí a veřejné zeleně Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, vydávání rybářských a loveckých lístků, vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení, ZPF - vynětí ze ZPF, odvody Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 316
vladimira.sramkova@praha17.cz
Jméno Ing. Bc. Katrin Bialasová Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce referentka Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení; udělení povolení na vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo osoby těžce tělesně postižené Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
234 683 312
katrin.bialasova@praha17.cz
Jméno Martin Děd Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce referent Pracovní činnost úklid prostranství; zimní údržba komunikací Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 19, 1. patro
234 683 322
martin.ded.zpd@praha17.cz
Jméno Eva Šupolíková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
234 683 311
eva.supolikova@praha17.cz

(1) Odbor životního prostředí a dopravy je zřízen RMČ pro zabezpečení činnosti v oblasti péče o životní prostředí na úseku ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, správy městské zeleně, myslivosti, rybářství, zemědělství, odpadového hospodářství, a veterinární péče, ochrany ovzduší a vodního hospodářství. Dále pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku silničního hospodářství a dopravní politiky MČ Praha 17.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor životního prostředí a dopravy zřízen RMČ pro oblast životního prostředí a pro oblast silničního hospodářství ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor životního prostředí a dopravy zřízen RMČ pro oblast životního prostředí a oblast dopravní politiky ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.