Kácení dřevin rostoucích mimo les

3. Pojmenování (název) životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy se vyžaduje:

  • pro stromy o obvodu kmene větší než 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • souvislé keřové porosty větší než 40 m2 celkové plochy

Povolení ke kácení dřevin není třeba:

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v KN jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

Oznámení o kácení dřevin postačí v těchto případech:

(musí ovšem obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení)

  • je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
  • z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak; kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin. Orgán ochrany ukládá žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předloží vyplněnou žádost s příslušnými doklady na věcně příslušný správní úřad.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • osobně nebo v zastoupení
  • podáním žádosti na předepsaném tiskopise do podatelny úřadu

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městská část Praha 17
Úřad městské části
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6 – Řepy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněná žádost, situační zákres umístění dřevin v katastrální mapě, doložení vlastnického / nájemního / uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les (např. výpis z KN, nájemní smlouva, atp.), dendrologický posudek (pouze ve sporných případech).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 - 60 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, mohou být účastníky řízení také občanská sdružení, která jsou na OŽPD ÚMČ Praha 17 přihlášeni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve složitých případech doložení dendrologického posudku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu