Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

3. Pojmenování (název) životní situace

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

4. Základní informace k životní situaci

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník nebo ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předloží vyplněnou žádost s příslušnými doklady na věcně příslušný správní úřad.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • osobně nebo v zastoupení
 • podáním žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městská část Praha 17
Úřad městské části
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6 – Řepy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je třeba doložit podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze ZPF (výměry parcel, vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům)
 2. Okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s vyčíslením záboru ZPF v m2
 3. Vyjádření vlastníků zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje (není-li jím sám žadatel)
 4. V případě zastupování plnou moc (zmocněnec musí být zmocněn k zastupování v řízení vedeném ve věci odnětí pozemku z pozemků zemědělského půdního fondu a přebírání korespondence)
 5. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF dle příloh zákona č. 334/1992 Sb. včetně uvedení vstupních údajů použitých pro výpočet a postupu výpočtu (nejde-li o odnětí, při kterém se odnětí nepředepisuje)
 6. Výsledky pedologického průzkumu (zpráva obsahuje zejména stručnou charakteristiku zájmového území, popis půdních poměrů, informace o provedené půdní sondě vč. fotodokumentace, atd.)
 7. Vyhodnocení a návrh alternativ dle § 7 odst. 1 a 2 zákona (nevyžaduje se zejména je-li záměr v souladu s platným územním plánem)
 8. Plán rekultivace, jedná-li se o odnětí dočasné a půda bude po ukončení účelu, pro který byla vyjmuta, vrácena zpět do ZPF (nevyžaduje se zejména jedná-li se o trvalé odnětí)
 9. Údaje o odvodnění a závlahách, o protierozních opatření
 10. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

O výši odvodu za odnětí ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k zákonu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, atd.). Odvody za trvalé odnětí půdy se platí jednorázově a jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu. Odvody za dočasné odnětí půdy se platí každoročně, jsou splatné nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání souhlasu s odnětím nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena (obvykle do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů). Tam, kde záměr nevyžaduje povolení podle jiného právního předpisu, je souhlas rozhodnutím a lhůta pro vydání je 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu