Zábor veřejné zeleně

3. Pojmenování (název) životní situace

Zábor veřejné zeleně

4. Základní informace k životní situaci

O zábor veřejné zeleně se jedná, pokud je zeleň využívána jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena. Příklady záborů:

  • Umístění stavebního zařízení (kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené lešenářské trubky, apod.)
  • Prováděný výkop
  • Reklamní stojany do 0,6 m2
  • Umístění cirkusů, kolotočů ap.
  • Stolečky a židle před prodejnou
  • Kulturní a sportovní akce

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jeho činnosti má být užívání veřejné zeleně odsouhlaseno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předloží vyplněnou žádost s příslušnými doklady na věcně příslušný úřad.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • osobně nebo v zastoupení
  • podáním žádosti na předepsaném tiskopise do podatelny úřadu

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městská část Praha 17
Úřad městské části
Žalanského 291/12b
163 00 Praha 6 – Řepy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba doložit:

  • Souhlas vlastníka pozemku či nájemní smlouva
  • Zákres situace v mapce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je ekonomický odbor Úřadu městské části Praha 17, pracoviště Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost potvrzenou odborem životního prostředí a dopravy je nutné předat 7 dní před započetím záboru správci poplatku - ekonomickému odboru Úřadu městské části Praha 17. V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutné splnit tuto povinnost 1 den předem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po ukončení záboru uvést místo do původního stavu a v návaznosti přizvat ke kontrole dotčených ploch zástupce OŽPD ÚMČ Praha 17 s tím, že o stavu bude sepsán protokol a budou stanoveny podmínky pro případné odstranění vad a nedodělků.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu