Informace k možnosti umístění prodejních zařízení před provozovnami v důsledku koronavirové pandemie

Informace

Hlavní město Praha hledá cesty, jak v této nelehké době pomoci drobným podnikatelům a živnostníkům, jejichž provozovny zůstávají v souladu s aktuálními vládními nařízeními pro boj s COVID-19 prozatím uzavřeny.

Jednou z nich bude možnost umístění prodejních zařízení před svými provozovnami za určitých jasně specifikovaných podmínek, avšak bez zbytečné administrativní zátěže, a to na základě Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 16/1 ze dne 16.4.2020 a Rozhodnutí č.j.: MHMP 556180/2020, které zasíláme v příloze. Tj. silniční správní úřad nebude vyřizovat žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace (chodníku), pouze od podnikatelů, kteří před svoji provozovnu umístí prodejní zařízení, přijme oznámení o umístění zařízení, které navíc nebude zatíženo místním poplatkem. Vzhledem ke skutečnosti, že oznámení o umístění prodejního zařízení bude realizováno pouze formou ohlášení, nebude tedy vydáváno správní rozhodnutí, a nebude tedy účtován ani správní poplatek.

Proto byl vytvořen Umisťování prodejního záboru před provozovnami v důsledku koronavirové pandemie s pokyny pro podnikatele, kteří by měli zájem nabídnout své zboží nebo služby prostřednictvím předsunutého prodejního zařízení před svou provozovnou.

Umisťování prodejního záboru před provozovnami v důsledku koronavirové pandemie

Pokyny pro podnikatele

 • prodejní zařízení (stolek, prodejní pult a obdobné prodejní zařízení) pro prodej zboží nebo poskytování služeb může být umístěno na základě prodejního záboru (dále i jen zábor) pouze na chodníku, a to v místě bezprostředně přiléhajícím k provozovně podnikatele.
  poznámka: prodej zboží a poskytování služeb z prodejního zařízení, umístěného před pevnou provozovnou, odpovídá definici předsunutého prodejního místa* zakotvené v tržním řádu; tržní řád se nebude na tuto formu prodeje vztahovat do 31.12.2020, tj. do tohoto data lze provozovat uvedené činnosti i na místě, které má charakter předsunutého prodejního místa a není uvedeno v příloze č. 1 k tržnímu řádu
 • prodejní zařízení musí být umístěno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců a byl zajištěn průchozí profil o šířce alespoň 1,5 m
 • umístěním a provozováním prodejního zařízení nesmí dojít k poškození povrchu chodníku ani jiné součásti nebo příslušenství pozemní komunikace
 • místo, na kterém je umístěno prodejní zařízení a jeho okolí bude podnikatelem udržováno v čistotě a pořádku v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
 • po ukončení prodejních hodin v rámci každého jednotlivého dne odstraní podnikatel prodejní zařízení a uvede místo záboru do původního stavu.
 • v případě vzniku závady na součásti nebo příslušenství komunikace je podnikatel povinen, pokud je to kvůli zajištění opravy potřeba, odstranit prodejní zařízení z komunikace na vlastní náklady
 • umístění prodejního záboru v podobě prodejního zařízení oznámí podnikatel:
  1. silničnímu správnímu úřadu příslušného správního obvodu (Praha 1 – 22) e-mailem nebo do datové schránky (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mestske_casti/index.html)
   Pro správní obvod Praha 17 můžete zasílat na e-mailovou adresu: zabor@praha17.cz, nebo do datové schránky: 4mnbvza
  2. Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. na e-mail: radek.petrasek@tsk-praha.cz
  3. Odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy na e-mail: jasmina.koci.smudova@praha.eu

a to nejpozději v den jeho první realizace

 • oznámení o umístění prodejního záboru bude obsahovat tyto náležitosti:
  • název a adresu provozovatele
  • kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail)
  • věc: „Oznámení o umístění prodejního záboru v době koronavirových opatření“
  • text oznámení: „Oznamujeme umístění prodejního záboru v ulici …………………… čp. ….. na chodníku před provozovnou …………….. (název provozovny) v podobě ………… (stánku, stolku, prodejního pultu, jiného zařízení – uvést jakého) o rozměrech ………… (délka x šířka), který bude provozován ve dnech ……………….(např. po –pá) v denní době od ……… do ……. (uvedená denní doba musí být v mezích otevírací doby provozovny)“
  • mapku s vyznačením místa záboru (Mapy.cz nebo Google Maps)
 • provozovat zábor v tomto zjednodušeném režimu lze nejdéle konce tohoto kalendářního roku, tedy do 31.12.2020.

* Podle § 1 odst. 6 nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, „Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele.“.

Umisťování prodejního záboru před provozovnami v důsledku koronavirové pandemie
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků za užívání VP_MHMP_556180_2020

Vytvořeno: 20.4.2020